Gebruiksvoorwaarden van de internetsite van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CV

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hiernagenoemd ‘het Fonds’, is een instelling bevoegd voor huisvesting binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar werkwijze en opdrachten worden omschreven in de Brusselse Huisvestingscode en in verschillende uitvoeringsbesluiten van deze Code.

Deze site heeft tot doel om een beknopt overzicht te geven van de verschillende acties van het Fonds inzake huisvesting.

Ondervermelde bepalingen definiëren de voorwaarden waaronder het Fonds u toegang verleent tot deze Internetsite. Deze toegang wordt slechts verleend voor zover u zonder enige reserve deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Informatie betreffende het Fonds

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cv
Zomerstraat 73
1050 Brussel
 
+ 32 (0)2 504 32 11
 
BTW BE 0427.273.221 – RPR Brussel
IBAN : BE19 0010 6151 1012
BIC : GEBABEBB 001-0615110-12

Informatie verspreid via de site

Het Fonds beheert zorgvuldig de informatie op de site. De informatie kan echter onjuist of gedateerd zijn, of zelfs vergissingen inhouden.

Door te surfen op deze site, erkent de gebruiker dat het Fonds geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor informatie die onjuist, ontoereikend of foutief zou zijn.

Het Fonds behoudt zich het recht toe om ten allen tijde en zonder voorafgaandelijke mededeling de informatie op deze site te wijzigen of te verwijderen en dit zonder mogelijkheid van verzet vanwege de gebruiker.

Het Fonds wijst elke verantwoordelijkheid af voor om het even welke schade die uit het gebruik van de informatie op deze internetsite zou voortvloeien.

De gebruiker erkent dat hij op de hoogte werd gesteld van het feit dat de verschillende door het Fonds voorgestelde huisvestingsformules onderworpen zijn aan:

de hypothecaire kredieten betreft:

• De Brusselse Huisvestingscode;

het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2022 betreffende de kredietverlening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

• het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringbesluiten.

Deze activiteiten zijn onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Kongresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Wat de verrichtingen van bouw/renovatie-verkoop betreft

• de Brusselse Huisvestingscode;

• het besluit van de Brussels hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zijn hypothecaire kredieten;

Wat zijn verrichtingen voor de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van een huurwaarborg betreft

de Brusselse Huisvestingscode;

• het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting;

• Het wetboek van economisch recht voor wat betreft de hulp toegekend onder vorm van een krediet en zijn uitvoeringbesluiten.

Met betrekking tot de steun die in de vorm van een lening wordt verleend:

Administratie belast met de controle overeenkomstig artikel VII. 78 §2 4°, van het wetboek van economisch recht betreffende het consumentenkrediet: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie voor de Regulering en de Organisatie van de Markt, Dienst Krediet en Schuldenlast, City atrium, Vooruitgangstraat, 50 1210 Brussel.

Wat de huurhulpverrichtingen betreft:

• de Brusselse Huisvestingscode;

• het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Mocht er een tegenstrijdigheid zijn tussen de informatie verspreid via deze site en voormeld wettelijk kader, is alleen dit laatste van toepassing.

Vraag tot tussenkomst inzake huisvesting

Geen enkele vraag tot tussenkomst inzake huisvesting, zowel in het kader van de verrichtingen van hypothecaire kredieten, van bouw/renovatie-verkoop, van huurhulp, van een tussenkomst voor de samenstelling van een huurwaarborg als van elke ander voorstel uitgaande van het Fonds, kan rechtsgeldig aangevraagd worden via deze site. 

Elk aanvraagformulier dat via deze site ter beschikking wordt gesteld, moet worden gedownload, afgedrukt en correct aangevuld en ondertekend te worden door de gebruiker. Hij moet dan zelf, buiten enige tussenkomst van het Fonds om, zijn aanvraag via de geëigende weg indienen en er over waken dat hij in het bezit is van het bewijs van indiening.

Geen enkele melding aan het Fonds via deze site, kan beschouwd worden als een aanvraag tot tussenkomst in het kader van één of andere activiteitstak van het Fonds.

Links en verwijzingen

De site van het Fonds kan links en verwijzingen omvatten naar andere sites.

Het Fonds is niet verantwoordelijk voor informatie – wat betreft relevantie, juistheid of uitvoerigheid – die op de sites van derden, waarnaar eventueel wordt verwezen via linken op zijn site, verschijnen.

Technische mankementen en boos opzet

Het Fonds is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van mankementen aan de site of bij gebruik ervan, zoals informatieverlies, werkonderbrekingen, verminking van programma’s, van software, van bestanden of van informaticagegevens.

De gebruiker van deze site erkent dat hijzelf alle noodzakelijke maatregelen moet nemen om zijn gegevens en zijn informaticamateriaal te beschermen tegen boos opzet zoals computerkraak of – virussen, ook al zou dit gebeuren door middel van het gebruik van deze site.

Intellectuele eigendom

De gebruiker heeft het recht om de informatie op deze site te downloaden en te copiëren binnen de grenzen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en aanverwante rechten. 

Het Fonds behoudt zich alle eigendomsrechten toe van deze site alsmede van de informatie die ter beschikking wordt gesteld.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding.

De informatie en gegevens van deze site zijn enkel bestemd voor gebruikers in België gevestigd.

Door op deze site te komen, erkent de gebruiker dat elke betwisting of actie betreffende deze site of betreffende enig gegeven op deze site, onder het Begisch recht ressorteert.

De gebruiker erkent de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel en aanvaardt om enkel een geding in te dienen voor deze jurisdicties.