Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CV, hierna 'het Fonds' genoemd, is een openbare vastgoedbeheerder bevoegd inzake huisvesting die bijdraagt tot de verwezenlijking van artikel 23 van de Grondwet en artikel 3 van de ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse huisvestingscode. Zijn opdrachten van openbaar nut worden omschreven in artikel 112 van deze code.

In die context verzamelt en verwerkt het Fonds persoonsgegevens in overeenstemming met en binnen de beperkingen van de geldende wetgeving ter zake, met name de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en het Wetboek van economisch recht.

Het onderhavige privacybeleid werd opgesteld om u meer inzicht te geven in de redenen waarom en de manier waarop het Fonds persoonsgegevens verzamelt. Het werd ook opgesteld om uw rechten ter zake te verduidelijken en u uit te leggen op welke manier u die rechten kunt uitoefenen. Het Fonds heeft deze tekst in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zo eenvoudig en duidelijk mogelijk opgesteld met respect voor de wettelijke voorschriften. Als u echter vragen hebt over het onderhavige privacybeleid en de toepassing ervan, of als u een nalatigheid van het Fonds ter zake hebt vastgesteld, kunt u schriftelijk contact opnemen met het Fonds, via zijn functionaris voor gegevensbescherming op het adres dpo@fonds.brussels.

Via welke kanalen komt het Fonds in het bezit van uw persoonsgegevens?

Via twee kanalen. Als u een beroep doet op de diensten van het Fonds om steun te krijgen voor een woonproject, wordt u gevraagd het Fonds een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Dat kan gebeuren tijdens een gesprek met de medewerkers van het Fonds of door middel van een online formulier op de website van het Fonds (http://www.woningfonds.be) of door middel van een papieren formulier.  De website van het Fonds persoonsgegevens verzamelt door middel cookies.  Het gebruik van cookies door het Fonds is wordt toegelicht in het webpagina: cookies.

Voor welke doeleinden verwerkt het Fonds deze gegevens?

Het Fonds verwerkt de persoonsgegevens in zijn bezit uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het vervullen van zijn voormelde opdrachten van openbaar nut: onderzoek en, in voorkomend geval, toekenning van steun aan woonprojecten volgens de voorwaarden die zijn bepaald door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; wetenschappelijke, historische en statistische analyses; de opsporing van fraude; de verbetering en promotie van de verschillende formules voor de ondersteuning van woonprojecten die het Fonds aanbiedt, experimenten en denkoefeningen op deze vlakken bevorderen en aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nieuwe beleidsinitiatieven voorstellen met betrekking tot de steun voor woonprojecten;
 • Het respecteren van de wettelijke verplichtingen die aan het Fonds worden opgelegd bij de uitvoering van zijn opdrachten;
 • Het precontractuele en contractuele beheer.

Is de verwerking door het Fonds nodig?

Ja. De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de uitvoering van de opdrachten van het Fonds. Bijgevolg kan het Fonds de steun aan een woonproject die de betrokkene heeft aangevraagd niet toekennen als die betrokkene zich op welke manier dan ook verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens die deze vorm van steun impliceert.

Is de verwerking door het Fonds beperkt?

Ja. Het Fonds beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de handelingen die voortvloeien uit de voormelde doeleinden en bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de termijn die voor elk daarvan is voorzien in de geldende wetgeving. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgezonden naar de personeelsleden van het Fonds die zijn belast met de behandeling van uw steun voor een woonproject en , indien van toepassing, uw contract dat u aan het Fonds bindt. Het Fonds doet niet aan enige vorm van profilering. Het Fonds verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Het Fonds verkoopt geen persoonsgegevens en communiceert sommige daarvan enkel aan derden in het kader van verplichtingen die het heeft in het kader van zijn opdrachten. Dat is bijvoorbeeld het geval als gegevens moeten worden overgemaakt aan een notaris om een notariële akte te kunnen opstellen.

Doet het Fonds aan direct marketing?

Doorgaans niet. Indien de uitoefening van zijn opdrachten echter het gebruik van direct marketing zou inhouden, dan zal het Fonds de middelen instellen om uw toestemming daarvoor te verkrijgen volgens de voorwaarden die zijn voorzien in het Belgische recht.

Verwerkt het Fonds enkel persoonsgegevens die bij u werden verzameld?

Nee. Voor de uitoefening van zijn opdrachten moet het Fonds kennisnemen van en overgaan tot de verwerking van publieke persoonsgegevens over u door die op te vragen bij officiële instanties. Een voorbeeld daarvan is de Nationale Bank van België.

Moet het Fonds persoonsgegevens van derden verwerken?

Ja. Voor de uitoefening van zijn opdrachten moet het Fonds kennisnemen van en overgaan tot de verwerking van persoonsgegevens van derden. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens van uw gezinsleden of de personen die onder uw dak wonen. Indien u het Fonds gegevens van derden overmaakt, bevestigt u bijgevolg dat u daarvoor over alle nodige toestemmingen beschikt.

Welke persoonsgegevens kan het Fonds verzamelen?

Uw identiteit

Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsvergunning, rijksregisternummer, burgerlijke staat, naam van de huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende partner, handicap

Uw domicilie of woonplaats

Straat, nummer, bus, postcode, gemeente

Uw contactgegevens

Telefoonnummers en e-mailadressen

Uw gezinssamenstelling

Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, verwantschap, of u kinderbijslag geniet, handicap

Uw maandelijkse inkomsten

Beroeps- of vervangingsinkomen, identiteit van de debiteur van deze inkomsten, bedrag van de kinderbijslag, bedrag van de alimentatie, andere middelen

Uw schuldenlast en uw financiële verplichtingen

Het bestaan van lopende kredieten, het doel daarvan, de betrokken bedragen, de datum van de laatste maandelijkse afbetaling, de identiteit van de kredietverschaffer, het feit of er achterstallige betalingen zijn en, indien van toepassing, het bedrag van de achterstal, het bestaan van uitzonderlijke uitgaven en de bedragen daarvan

Informatie over de woning die u verlaat

De datum waarop de woning werd betrokken, het bedrag van de huur, het bedrag van de maandelijkse lasten, het bedrag van de gestorte huurwaarborg, of u die waarborg terugkrijgt en waarom niet als u hem niet terugkrijgt, het type woning, de hygiënische toestand van de woning, of de huisvesting is aangepast, of er een opzegging werd verstuurd of ontvangen en de reden daarvoor, de datum waarop de woning vrijkomt

Vermogenssituatie

De informatie over een eventueel reëel recht op een woning, de aard van dat recht, het aandeel in bezit, de ligging van het gebouw (straat, nummer, bus, postcode, gemeente)

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Recht op inzage: u kunt het Fonds vragen of het over persoonsgegevens van u beschikt.
 • Recht op rectificatie: u kunt het Fonds vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als die fouten bevatten.
 • Recht op wissing: u kunt het Fonds vragen uw persoonsgegevens te wissen als de verwerking ervan niet voortvloeit uit een wettelijke verplichting voor het Fonds of als de verwerking ervan niet nodig is om de rechten van het Fonds uit te oefenen. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval om zich in het kader van een klacht te verdedigen in een gerechtelijke procedure. Het Fonds kan ook weigeren uw persoonsgegevens te wissen indien het die nodig heeft om zijn voormelde taken te vervullen. Een voorbeeld daarvan is de opvolging van de steun die u bij ons heeft aangevraagd voor een woonproject.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: u kunt het Fonds vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Hier zijn dezelfde uitzonderingen van toepassing.
 • Recht op bezwaar tegen een of meer verwerkingen: u kunt het Fonds vragen een of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens niet uit te voeren. Hier zijn dezelfde uitzonderingen van toepassing.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als het Fonds uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming of een contract en u de overdraagbaarheid vraagt, zal het Fonds die, binnen de beperkingen van zijn technische mogelijkheden, aan u overmaken in een gestructureerd en courant gebruikt formaat dat leesbaar is door een machine.

Om een van deze rechten uit te oefenen bij het Fonds via de onderstaande contactgegevens, moet u uw aanvraag aangetekend versturen met ontvangstbewijs, samen met een dubbelzijdige fotokopie van uw identiteitskaart.

Gebruik van een onderaannemer

Het Fonds kan een beroep doen op de diensten van een of meer onderaannemers, met name voor het computerbeheer van de verwerking van persoonsgegevens of voor het beheer van zijn website. In die gevallen verzekert het Fonds zich ervan dat de activiteiten van zijn onderaannemers voldoen aan de geldende wetgeving, evenals het onderhavige privacybeleid. Het Fonds schenkt bijzondere aandacht aan het respecteren van de veiligheid en de vertrouwelijkheid.

Links naar andere websites

De website van het Fonds bevat geen links naar andere websites. Indien de website van het Fonds of een latere, geüpdatete versie daarvan links bevat naar andere websites, kan het Fonds u niet garanderen dat deze websites een privacybeleid hanteren dat voldoet aan de wet. De gebruikers van de website van het Fonds wordt dus verzocht zich daar zelf van te verzekeren door de clausules inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die elke website moet vermelden. Het Fonds kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van uw bezoek aan deze websites.

Bijkomende informatie

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds is via de post op het onderstaande adres verkrijgbaar bij het Fonds, evenals door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Fonds via de post of door te e-mailen naar dpo@fonds.brussels. Voor algemene informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de geldende reglementeringen ter zake kan iedereen zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de gegevens hierna vindt.

Verwerkingsverantwoordelijke

 • Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CVBA
  Zomerstraat 73, 1050 Elsene
 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  E-mail: contact@apd-gba.be

Klachten

Indien het Fonds zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet nakomt, kunt u op ieder moment een klacht indienen bij het Fonds op het onderstaande adres door middel van aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, vergezeld van een dubbelzijdige fotokopie van uw identiteitskaart. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ten slotte kunt u ook een rechtsvordering instellen bij de bevoegde hoven en rechtbanken.

Wijziging van het onderhavige privacybeleid

Het kan voorvallen dat het Fonds het onderhavige privacybeleid moet aanpassen, met name als gevolg van veranderingen in de wetgeving. Die wijzigingen zullen op deze pagina van de website van het Fonds worden geplaatst en duidelijk worden vermeld. Als u na de inwerkingtreding van deze wijzigingen op de website van het Fonds blijft surfen, betekent dat dat u deze wijzigingen aanvaardt. Als de wijzigingen echter een of meer veranderingen inhouden waarvoor uw expliciete toestemming vereist is, zullen wij de nodige voorzieningen implementeren om die toestemming te verkrijgen volgens de voorwaarden van het Belgische recht.

Datum van vankrachtwording: 25 mei 2018