Voor wie?

Om financiële steun van het Fonds te ontvangen voor je huurwaarborg moet je ouder zijn dan 18 jaar oud en mag je nog geen eigenaar zijn. Bovendien mag het totale belastbare inkomen van je gezin (zoals vermeld op je aanslagbiljet) niet hoger zijn dan de barema's van het Fonds:

Uw Belastbaar gezinsinkomen vermeld op uw meeste recente aanslagbiljet
mag de bedragen vermeld in onderstaande tabel niet overschrijden :

Aantal personen ten lasteAllenstaande of
eenoudergezin
Elk ander gezin
0€69.721 €88.736 
1€74.721 €93.736 
2€79.721 €98.736 
3€84.721 €103.736 
€89.721 €108.736 
5€94.721 €113.736 

Deze bedragen worden verhoogd met 5.000,00 EUR per meerderjarige gehandicapt persoon, deeluitmelkende van
het gezin.
Een gehandicapt kind wordt gelijkgesteld met 2 kinderen.

Voor welke woning?

De woning moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de duur van de huurovereenkomst moet minstens 12 maanden bedragen. De woning moet binnen 3 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst je woonplaats zijn en mag geen sociale woning zijn.

Hoe dien ik een steunaanvraag in?

Zodra je je nieuwe woning hebt gevonden, kan je je steunaanvraag voor je huurwaarborg indienen via het online formulier, dat bij voorkeur wordt gebruikt. 

Je kan je aanvraag ook per e-mail indienen op het adres huurwaarborg@fonds.brussels door het Aanvraagformulier in de rubriek documenten in te vullen.
En het is ook mogelijk ze per post te verzenden of in de daarvoor bestemde brievenbus van het Woningfonds te deponeren. 

Welke documenten moet ik verstrekken? 

Om je aanvraag compleet te maken, moet je ons verschillende documenten bezorgen:

 •  Een kopie van je identiteitskaart (voor- en achterkant)
 •  Je meest recente aanslagbiljet om te controleren of je inkomen binnen de in aanmerking komende barema’s valt
 • Bewijs van je huidige inkomen (loonstrook, leefloon, werkloosheidsuitkering, gehandicaptenuitkering, mutualiteit, pensioen).
 • Als je kinderbijslag en/of onderhoudsgeld ontvangt, een bewijs met het bedrag of een recent bankafschrift
 • Bewijs van betaling van de laatste 6 huren
 • Je nieuwe huurovereenkomst. Als je er nog geen hebt, wordt de informatie op je formulier gebruikt.
 • Bevestiging dat je een geblokkeerde rekening hebt geopend voor de huurwaarborg. (Een waarborg mag nooit rechtstreeks aan de verhuurder worden betaald! Een waarborgsom is altijd gelijk aan twee maanden huur, exclusief lasten. Doe dit via je bank of via e-DEPO).


 

Wat is een geblokkeerde huurwaarborgrekening?

Een geblokkeerde huurwaarborgrekening is een individuele rekening op naam van de huurder bij een bankinstelling of bij de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van de waarborg wordt dus niet contant betaald of op de rekening van de verhuurder gestort. De tussenkomst van het Woningfonds wordt niet vermeld, zodat de verhuurder niet weet dat de waarborg is samengesteld met hulp van het Fonds, onder welke vorm dan ook.

Welk soort steun?

Er bestaan twee vormen van hulp bij de huurwaarborg. Het Fonds analyseert je dossier en kent je, afhankelijk van je financiële situatie, een consumentenkrediet of steun via het BRUHWA-fonds toe. 

Consumentenkrediet

 • Een krediet met 0% rente
 • De aflossingsduur is gelijk aan de resterende looptijd van de huurovereenkomst
 • De maximale aflossingsduur bedraagt 24 maanden

Het BRUHWA-fonds

 • Om lid te worden, betaal je een maandelijkse bijdrage van € 12 tot € 37, afhankelijk van je inkomen
 • Wanneer je de woning verlaat, moet je het ontvangen krediet voor de huurwaarborg terugbetalen
 • Zodra het krediet terugbetaald is, krijg je alle maandelijkse bijdragen terug die je vanaf het begin hebt betaald

Veelgestelde vragen

Volgens de reglementering beschikt het Woningfonds over 15 dagen om op de aanvraag te reageren zodra het dossier volledig is. Wij zorgen er echter voor dat de termijnen zo kort mogelijk zijn.

 • Zie de folder Huurwaarborg (onder documenten)
 • Het Woningfonds bestudeert het bedrag van de huur om te zien of het mogelijk is steun toe te kennen  
 • Het Woningfonds moet in het bezit zijn van het document waaruit de opening van de geblokkeerde rekening blijkt om de huurwaarborg te kunnen betalen
 • Het aantal mensualiteiten mag niet hoger zijn dan het aantal resterende maanden van je huurcontract
 • De terugbetalingsduur is maximaal 24 maanden
 • Het indienen van een BRUHWA-steunaanvraag gebeurt op dezelfde manier als voor een leningcontract
 • Indien je niet in aanmerking komt voor een lening, zal het Woningfonds je een BRUHWA-contract voorstellen
 • Nee, de steun voor het samenstellen van een huurwaarborg van het Woningfonds is anoniem
 • De betaling van de huurwaarborg wordt op jouw naam verricht op de geblokkeerde rekening
 • Als je de aanvraag alleen indient, kan het Woningfonds je het deel van de huurwaarborg toekennen dat jou betreft
 • Als je samen met alle andere medehuurders een aanvraag indient, kan de volledige huurwaarborg worden toegekend
 • Nee, het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen als je nog geen woning hebt gevonden
 • Als je van plan bent een aanvraag in te dienen, kan je nu al alle documenten verzamelen die je moet verstrekken, zodat je dossier klaar is wanneer je de woning vindt
 • Vermeld de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je schuldbemiddelaar bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds informeert de schuldbemiddelaar en gaat samen met deze laatste na of het krediet kan worden terugbetaald of dat het aangewezen is een beroep te doen op het BRUHWA-fonds
 • Vermeld de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je bemiddelaar bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds moet het akkoord van je schuldbemiddelaar hebben om de huurwaarborg toe te kennen
 • Vermeld de opdracht en de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je bewindvoerder bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds moet het akkoord van je bewindvoerder hebben om de huurwaarborg toe te kennen. De bewindvoerder zal ook de contractuele documenten moeten ondertekenen
 • Om je huurwaarborg te kunnen betalen, dient het Woningfonds te beschikken over het document waaruit de opening van de geblokkeerde rekening blijkt
 • Je kan contact opnemen met je bank om te informeren naar de procedure of online een geblokkeerde rekening openen bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD via Itsme of met een identiteitskaartlezer: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren-verhuren/huurwaarborg
 • Om een geblokkeerde rekening bij de Deposito- en Consignatiekas te openen, dien je de volgende informatie te verstrekken:
  • het identificatienummer van de verhuurder (ondernemingsnummer of nationaal nummer)
  • de contactgegevens van de verhuurder (telefoon en e-mail)
 • Indien je moeilijkheden ondervindt om verbinding te maken met de Deposito- en Consignatiekas, kan een medewerker van het Woningfonds je helpen
 • Wettelijk gezien moet de huurwaarborg op een geblokkeerde BE-rekening worden gestort
 • Indien de verhuurder dat weigert, zal het Woningfonds je huurwaarborg niet kunnen betalen

De betaling van de huurwaarborg zal plaatsvinden na de ondertekening van het huurwaarborgcontract.

De bank of de Deposito- en Consignatiekas bezorgt je een document ter bevestiging van de betaling van de huurwaarborg.

Indien je aan de andere toegangsvoorwaarden voldoet en de aflossing van je schulden je niet in staat stelt het krediet af te lossen, kan je een beroep doen op het BRUHWA-fonds.

 • Het Fonds kan je niet helpen aangezien zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Neem contact op met het gemeentebestuur van de gemeente waar de gehuurde woning zich bevindt
 • Kijk op Vlaams Woningfonds of Société wallonne du crédit social

Je komt niet in aanmerking voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg.

Je komt niet in aanmerking voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg. Er bestaan immers andere specifieke steunmaatregelen. Aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met je OVM.

Je kan ook een aanvraag voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg indienen bij het Fonds. De twee vormen van steun kunnen worden gecombineerd .

Indien je inkomen sinds de uitgifte van het aanslagbiljet gedaald is, gelieve ons dan de nodige bewijzen te verstrekken. Wij kunnen rekening houden met je huidige inkomen om na te gaan of je in aanmerking komt voor steun van het Fonds.

Neem contact op met het OCMW van je gemeente.

 • Vermeld bij het indienen van je aanvraag de reden waarom dit document ontbreekt
 • Ik heb het laatste kredietoverzicht niet
 • Om je laatste kredietoverzicht te krijgen, neem je contact op met de kredietgever
 • Herinner je je lopende kredieten niet meer? Raadpleeg de informatie die op je naam geregistreerd is in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging

Volg deze link voor een kopie van je aanslagbiljet: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/contact/ik-zou-graag-een-kopie-hebben-van-mijn-aanslagbiljet

 • Het feit van geen ondertekend huurcontact te hebben is geen obstakel voor de toekenning van een huurwaarborg door het Woningfonds
 • Opgelet: het is mogelijk dat dit zal worden gevraagd bij je bank bij het openen van de geblokkeerde rekening

Verstrek model 2 of je laatste gezinssamenstelling, zelfs als je oude adres daarin opgenomen is.

Je kan het ontvangstbewijs van je aanvraag voor een sociale uitkering verstrekken.

Je kan ons een schatting van je huidige netto maandinkomen door je boekhouder verstrekken. Afhankelijk van je activiteit kan om andere informatie worden gevraagd.

Je kan ons de aangifte van verlies bij de politie verstrekken.

Let op: sommige banken zullen een identiteitskaart eisen om de geblokkeerde rekening te openen.

Je kan ons de historiek van de adressen verstrekken, die je kan opvragen bij het gemeentebestuur van de laatste gemeente waar je hebt gewoond.

Je kan ons een bewijs van indiening van de aanvraag voor je verblijfsvergunning verstrekken.

Het Fonds kan in bepaalde omstandigheden steun bij de huurwaarborg toekennen. Bijvoorbeeld, in geval van naakte eigendom, aanstaande verkoop van de woning en scheiding.

Nee, de steun is anoniem. Het contract wordt uitsluitend gesloten tussen het Fonds en de huurder.

 • De steun van het Woningfonds zal worden geblokkeerd op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder
 • Je zal dus met je verhuurder moeten regelen dat hij instemt met de terugbetaling van de eerste huurwaarborg

Je moet dit voorschot terugbetalen wanneer je de woning verlaat waarvoor je steun voor de samenstelling van je huurwaarborg hebt gekregen. Je moet ons ook je nieuwe adres doorgeven.

Nee, het BRUHWA-voorschot moet pas terugbetaald worden wanneer je de woning verlaat.

Je moet een bewijs van de verlenging van je huurovereenkomst verstrekken. Idealiter moet op dit bewijs de duur van de verlenging van de huurovereenkomst staan vermeld. Bijvoorbeeld: een verklaring van de verhuurder, de vermelding van de verlengingsperiode in je huurovereenkomst, het aanhangsel bij je huurovereenkomst, een bewijs van betaling van de huur enz.

Zolang je in de woning bent, moet je je bijdragen verder betalen.

Onder bepaalde voorwaarden, en als je in orde bent met de betaling van je bijdragen, is het mogelijk het voorschot te gebruiken voor andere woning. Daarvoor moet je onmiddellijk contact met ons opnemen om je situatie uit te leggen.

Onder bepaalde voorwaarden, en als je in orde bent met de betaling van je bijdragen, kunnen twee vormen van financiële steun tegelijk worden toegekend.
 

 • Je moet het teruggekregen bedrag storten
 • Je moet een betalingsregeling treffen met het Woningfonds voor het uitstaande bedrag

Je moet contact met ons opnemen om een betalingsregeling te treffen totdat de situatie van je kant kan worden geregulariseerd.

Je moet dezelfde referenties gebruiken als die voor de betaling van de bijdragen (bankrekening, mededeling).