Lenen

Je kunt een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema’s die in de tarieventabel staan vermeld en je nog geen eigenaar bent van een woning. De woning die je wenst te kopen moet zich in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

Het bedrag van het hypothecair krediet wordt berekend op basis van je terugbetalingscapaciteit.

Naast de aankoopprijs of de bouwkosten van de woning kan het krediet ook bepaalde kosten dekken zoals renovatiewerken of aktekosten. In bepaalde gevallen, en als het Fonds dit gerechtvaardigd acht, kan het krediet oplopen tot 120% van de waarde van het goed, in voorkomend geval na het uitvoeren van werken.

De marktwaarde van de woning voor en na werken, wordt geschat door het Fonds op basis van de taxatie van het goed door de aangestelde expert.

  • Je moet permanent in België verblijven.
  • Het belastbare inkomen van je gezin mag niet hoger liggen dan de maximale inkomensbarema’s van het Fonds.
  • Je mag geen andere eigendom bezitten in België of in het buitenland.
  • Je moet alle benodigde informatie verstrekken om ons in staat te stellen een beslissing te nemen over je kredietaanvraag.
  • Je moet volle eigenaar worden van je woning en die gedurende de hele looptijd van het krediet bewonen.
  • Je moet ervoor zorgen dat de woning voldoet aan de vereisten voor bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid.

De rente op je krediet is vast en is afhankelijk van verschillende factoren. Ze wordt berekend op basis van je leeftijd, gezinssituatie en financiële situatie. Deze rentevoet zal ook afhangen van je belastbaar inkomen op de datum waarop je je aanvraag indient (referentiedatum). Klik hier voor de huidige rentetarieven van het Fonds.

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en die van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag.

Als je een woning koopt, moet je registratierechten betalen die 12,5% van de aankoopprijs bedragen.  Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je echter een korting (abattement) krijgen op deze registratierechten. Je moet die dan niet meer betalen over de eerste schijf van 200.000 EUR van je aankoop, wat een besparing van tot 25.000 EUR (of zelfs meer onder bepaalde voorwaarden) kan opleveren op deze rechten. Voor meer details over dit onderwerp en over de andere kosten die verbonden zijn aan je aankoop of je krediet, kun je het beste vooraf navraag doen bij je notaris.

Het krediet kan ook notariskosten omvatten, maar we raden je aan om zoveel mogelijk eigen vermogen in de aankoopverrichting te investeren.

Ja, het hypothecair krediet kan ook worden gebruikt voor werken aan de woning, waarbij prioriteit wordt gegeven aan verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er wordt rekening gehouden met je aflossingscapaciteit.

Om de woning in overeenstemming te brengen en te houden met de vereisten voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Het Fonds kan je het voorschot niet lenen dat, afhankelijk van het geval, 5% of 10% van de aankoopprijs bedraagt, en doorgaans wordt gevraagd bij de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst (compromis) of het aankoopbod. Het voorschot is niet verplicht, maar vormt een garantie voor de verkoper. Over het bedrag ervan kan met de verkoper worden onderhandeld.

Je kunt online meteen een simulatie uitvoeren en daarbij een afspraak aanvragen.

Je kunt je simulatie online overdoen of een nieuwe kredietsimulatie aanvragen bij een kredietadviseur via het contactformulier, met vermelding van je simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal contact met je opnemen om alle informatie te verzamelen en een nieuwe kredietsimulatie uit te voeren.

Neem contact met ons op via het online formulier, bestemd voor personen die een voorlopige koopovereenkomst of een aankoopbod hebben ondertekend. Je kunt ons ook je ondertekend compromis of aankoopbod per e-mail opsturen. We nemen binnen de 10 werkdagen contact met je op om een afspraak vast te leggen voor het indienen van je kredietaanvraag.

Voor dit soort financiering is het mogelijk een heropname van het uitstaande krediet te verkrijgen, die beperkt is tot het kapitaal dat je al in het kader van je huidig krediet hebt afgelost. Ook een bijkomend krediet is mogelijk, maar in dat geval moeten nieuwe aktekosten worden betaald. Je kunt ook overwegen om een ECORENO-consumentenkrediet af te sluiten.

Ja, je kunt dit op elk moment doen. Als je je krediet echter na juni 2008 bij het Fonds hebt afgesloten, moet je een wederbeleggingsvergoeding betalen die overeenkomt met 3 maanden rente berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet. Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt in het kader van een aanvullende overeenkomst (brandverzekering of eventuele schuldsaldoverzekering).

Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor meer informatie.

Je kunt je woning op elk moment verkopen, maar je moet ons dit vóór de verkoop schriftelijk laten weten en ons de gewenste verkoopprijs meedelen.  Als je je huis hebt gekocht met behulp van een krediet van het Fonds, heeft het Fonds een voorkooprecht en heeft het in principe voorrang om de woning terug te kopen tegen de prijs die je is aangeboden. Bij de verkoop van je woning zal de notaris contact opnemen met het Fonds om na te gaan of het zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen.  Op het moment van de verkoop wordt het uitstaande saldo van het krediet, plus een eventuele wederbeleggingsvergoeding gelijk aan 3 maanden rente, terugbetaald met de opbrengst.

Je moet ons op de hoogte brengen van de echtscheiding en van de overeenkomst in dat kader over de bewoning van de woning. De echtgenoten blijven de mensualiteiten van het krediet aflossen zolang de verkoop of de procedure om uit onverdeeldheid te treden niet is voltooid.

De echtscheiding kan ertoe leiden dat een van de kredietnemers vraagt om geschrapt te worden uit de kredietovereenkomst (desolidarisatie) en de andere het deel van de ex-partner overkoopt. In dit geval kan diegene die het aandeel van zijn of haar ex-partner wenst over te kopen, een aanvullend krediet bij het Fonds aanvragen om het onverdeelde aandeel te betalen. Wij zullen je vragen ons het ontwerp van verdeling toe te zenden dat door de notaris is opgesteld om de voorwaarden voor de uitonverdeeldheidtreding tussen de echtgenoten vast te stellen, evenals de documenten met betrekking tot het geactualiseerde inkomen.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding.  Deze vergoeding is evenwel niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een aanvullende overeenkomst (brandverzekering of eventuele schuldsaldoverzekering), of indien je een gewestelijke premie hebt ontvangen die je voor de vervroegde aflossing van het ECORENO-krediet bestemt.

Neem vooraf contact op met onze diensten, een medewerker zal je begeleiden bij de procedure.

In geval van betalingsproblemen mag je ons dat zeker laten weten. Aarzel niet om tijdig contact op te nemen met onze diensten. We zoeken dan samen met jou naar een oplossing die zo goed mogelijk op je situatie is afgestemd.

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een aanvraag in te dienen om je krediet terug te kopen. In het bijzonder kan dit als je een aanzienlijk inkomensverlies lijdt of als je krediet meer dan 40% van je inkomen opslokt, of ook als je gezinssituatie is veranderd en je je woning dreigt te verliezen. Als aan twee van deze voorwaarden wordt voldaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om je aanvraag in te dienen.

Ja, dat kan, op voorwaarde dat je hiervoor vooraf een aanvraag indient bij het Fonds. De duur van de verhuur bedraagt dan maximaal 6 jaar.  Afhankelijk van het bedrag van de huurprijs die je gaat vragen, kan je rentevoet echter worden verhoogd.

Ja, dat kan, onder de voorwaarden bepaald door het Fonds en mits zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. In sommige gevallen kan je rentevoet echter worden verhoogd.

Het Woningfonds verkoopt geen verzekeringen.  Voor dit soort producten raden we je aan contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar of je bankinstelling.

Ja, dat kan je zeker. Deze verzekering kan worden afgesloten nadat je je kredietakte hebt getekend. Idealiter zal deze verzekering het resterende saldo van je lening dekken.

Ja, dat kan, maar we raden je het ten zeerste af. Raadpleeg vooraf een verzekeringsspecialist om de risico's en mogelijke gevolgen van een dergelijke stopzetting in te schatten.

Het is mogelijk om een krediet te krijgen bij het Fonds om een parkeerplaats of garagebox te kopen onder bepaalde voorwaarden, met als belangrijkste:

  • dat je al een krediet hebt afgesloten bij het Fonds voor je woning;
  • dat de parkeerplaats zich in de onmiddellijke nabijheid van je woning bevindt (bij voorkeur in het gebouw).

Het Fonds heeft momenteel parkeerplaatsen te koop.

Ja, maar niet met een krediet van het Fonds, want een van de voorwaarden is dat je geen eigenaar mag zijn. Als je je eerste goed hebt verkocht en dus niet langer eigenaar bent, is het wel weer mogelijk een nieuwe aankoop te overwegen. Let wel, als je je krediet had afgesloten om een woning te kopen van het Fonds, kunnen de bijzondere voorwaarden in je aankoopakte je eventueel verbieden om een nieuwe aankoop te doen, op straffe van boetes. Neem deze voorwaarden eerst nog eens door.

Je kunt de verkoper niet dwingen dit te doen, maar je kunt met hem of haar onderhandelen over het regulariseren van de inbreuk vóór de aankoop en op advies van je notaris.

Dit is alle informatie over de wettelijke, gewestelijke of gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op een onroerend goed. Ze zijn essentieel voor elke verkoopakte of overdracht van eigendomsrechten.

Tenzij het om nieuwbouw gaat, moet je het onroerend goed waarvoor je het krediet aanvraagt, laten taxeren. Hiervoor moet je het Fonds toestemming geven om namens jou een expertise te laten uitvoeren en te betalen. De expert die door het Fonds is goedgekeurd, stuurt je dan zijn rapport en bezorgt ook een kopie aan het Fonds. Je kunt deze taxatie aanvragen zodra we je ondertekende kredietaanvraag hebben ontvangen en je de expertisekosten van 324 EUR (incl. btw) hebt betaald.

Ja. Er wordt hiervoor 60 EUR gevraagd. Deze kosten zijn onbetwistbaar verschuldigd voor elke aanvraag voor een hypothecair krediet die bij het Fonds werd ingediend en die door het Fonds werd aanvaard en schriftelijk bevestigd, met dien verstande dat dit bedrag slechts eenmaal verschuldigd is, zelfs indien eenzelfde dossier meerdere gelijktijdige kredietaanvragen omvat. Deze dossierkosten moeten worden betaald binnen de 8 dagen na de datum van de brief waarin de aanvaarding van de kredietaanvraag wordt bevestigd. Als de betaling niet is ontvangen, kan de kredietofferte niet worden verzonden en afgerond.

Renovatie - Hypothecair ECORENO-krediet

Je kunt een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema’s die in de tarieventabel staan vermeld. De woning die je wenst te renoveren moet zich in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

Als je voldoet aan de toegangsvoorwaarden, kun je een renovatiekrediet aanvragen bij het Fonds. Het bedrag dat het Fonds je kan geven hangt echter af van de waarde van de hypotheekgarantie van je woning. Let op: als een bank al een hypotheek op je woning heeft, neemt het Fonds een hypotheek in lagere rang. Dit betekent dat het kredietbedrag wordt berekend op basis van het hypotheekrisico, d.w.z. niet op basis van de normale verkoopwaarde van het onroerend goed (onderhandse verkoop), maar op basis van de gedwongen verkoopwaarde, wat het toegekende kredietbedrag zou kunnen beperken. Bovendien moet je, als je het krediet verkrijgt, afstand doen van elk recht op een heropname van het krediet bij de bank.

In het investeringsvermogen dat aan het Fonds is toegekend, is dit momenteel niet voorzien. Je kunt geen hypothecair ECORENO-krediet bij het Fonds aanvragen als je een ander eigendomsrecht dan de blote eigendom hebt op meerdere woningen.

Het kredietbedrag dat je kunt lenen hangt af van je terugbetalingscapaciteit. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag van de werken, dat echter kan worden vermeerderd met de kosten, belastingen en honoraria die verbonden zijn aan de verrichting.

De rente op je krediet is vast en is afhankelijk van verschillende factoren. Ze wordt berekend op basis van je leeftijd, gezinssituatie en financiële situatie. Deze rentevoet zal ook afhangen van je belastbaar inkomen op de datum waarop je je aanvraag indient (referentiedatum). Klik hier voor de huidige rentetarieven van het Fonds.

De marktwaarde van de woning vóór en na werken, wordt geschat door het Fonds op basis van de taxatie van het goed door de aangestelde expert.

Om de woning in overeenstemming te brengen en te houden met de vereisten voor veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Je hebt maximaal 24 maanden de tijd om de werken te voltooien en het geld op te nemen om ze te financieren.

Nee, om redenen van vrije mededinging kunnen wij je hierover geen advies geven.

Nee, maar deze lijst is gemakkelijk toegankelijk op de website van de FOD Economie.

Naarmate de overeengekomen werken vorderen, zullen de bedragen rechtstreeks op jouw rekening of die van de leverancier worden gestort op basis van de facturen voor deze werken, die je ons samen met je betalingsopdracht dient toe te zenden.

Ja, maar dat verandert niets aan je verplichting om de woning in overeenstemming te brengen of te houden met de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Ja, maar je zal nog altijd rekening moeten houden met de vereisten op het vlak van stedenbouw, veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en ervoor moeten zorgen dat je voldoet aan de arbeidswet.  Je zal echter niet in aanmerking komen voor een premie van het Brussels Gewest.

Ja, maar de aankoop moet in de vereiste vorm worden gefactureerd.

Voer geen werken uit voordat je eigenaar bent van het goed en je de kredietakte hebt ondertekend bij je notaris.

In dat geval kan je om een heropname vragen, beperkt tot het kapitaal dat je al hebt afgelost in het kader van je huidige krediet, of je kunt een bijkomend krediet vragen (dat onderworpen zal zijn aan notariskosten), of eventueel een ECORENO-consumentenkrediet voor de realisatie van de werken.

Ja, maar de oorspronkelijke budgetten kunnen niet worden gewijzigd. Als je echter al een bestek hebt getekend met een aannemer, ben je aan hem gebonden. Daarom moet je, voordat je van aannemer verandert, eerst zijn schriftelijke toestemming krijgen voor een opzegging in onderling akkoord om een geschil met hem te voorkomen.

Ja, voordat deze werken worden uitgevoerd, en in het bijzonder als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is om de oorspronkelijke woning te wijzigen.

In principe niet, maar je moet het Fonds wel op de hoogte brengen wanneer de werken voltooid zijn.

Neem contact op met de curator die belast is met het beheer van het faillissement. Je vindt de nodige informatie op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Je moet in dat geval navraag doen bij de bevoegde instanties (gemeente, notaris) en hun aanbevelingen opvolgen.

Dit is alle informatie over de wettelijke, gewestelijke of gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op een onroerend goed. Ze zijn essentieel voor elke verkoopakte of overdracht van eigendomsrechten.

Je vindt alle info op https://renolution.brussels/nl. Indien nodig kun je ook contact opnemen met Homegrade of de partners van het Netwerk Wonen. Hun adviseurs zullen je gratis helpen met alle te nemen stappen.

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en die van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag. Voor meer details over dit onderwerp en over de andere kosten die verbonden zijn aan je aankoop of je krediet, kun je het beste vooraf navraag doen bij je notaris.

Het krediet kan ook de notariskosten omvatten, maar we raden je aan om zoveel mogelijk van je eigen middelen in de transactie te investeren.

Je kunt online opnieuw een simulatie uitvoeren. Als de wijzigingen betrekking hebben op je project voor werken, kun je opnieuw contact opnemen met Homegrade of het Netwerk Wonen die je kunnen adviseren.

Je kunt een simulatie direct online uitvoeren. Als je nog geen bestek hebt voor de werken, kun je contact opnemen met Homegrade of het Netwerk Wonen om je advies te verstrekken over je renovatieproject. Als je al bestekken hebt en een kredietaanvraag wilt indienen, kun je een afspraak aanvragen door je bestekken per e-mail te sturen naar infolening@fonds.brussels.

Ja, je kunt dit op elk moment doen. Je moet dan een wederbeleggingsvergoeding betalen die overeenkomt met 3 maanden rente op het terugbetaalde bedrag, berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet. De wederbeleggingsvergoeding is evenwel niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een aanvullende overeenkomst (brandverzekering of schuldsaldoverzekering, indien van toepassing), of indien je een gewestelijke premie hebt geïnd en die voor de vervroegde aflossing van het ECORENO-krediet bestemt.

Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor meer informatie.

Als je je woning hebt gekocht met een krediet van het Fonds, kun je die op elk moment verkopen. Je moet ons dit echter schriftelijk laten weten voordat je je woning te koop aanbiedt en ons de gewenste verkoopprijs meedelen.  Het Fonds heeft immers een recht van voorkoop en kan de woning dus met voorrang terugkopen tegen de prijs die je is aangeboden. Op het moment van de verkoop zal de notaris contact opnemen met het Fonds om te horen of het zijn recht van voorkoop wil uitoefenen. Het uitstaande saldo van het krediet, plus een eventuele wederbeleggingsvergoeding gelijk aan 3 maanden rente, zullen worden terugbetaald met de opbrengst van de verkoop.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding. De wederbeleggingsvergoeding is evenwel niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een aanvullende overeenkomst (brandverzekering of, in voorkomend geval, een schuldsaldoverzekering) of indien je een gewestelijke premie hebt ontvangen die je voor de vervroegde aflossing van het ECORENO-krediet bestemt.

Neem vooraf contact op met onze diensten, een medewerker zal je de stappen uitleggen en je begeleiden.

In geval van betalingsproblemen mag je ons dat zeker laten weten. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten, we zoeken samen naar een oplossing die zo goed mogelijk is afgestemd op je situatie.

Tenzij je over een zeer recent expertiseverslag met foto’s beschikt, moet je het gebouw waar de werken zullen worden uitgevoerd, laten taxeren. Hiervoor moet je het Fonds toestemming geven om namens jou een expertise van het goed te bestellen en te betalen. De expert die door het Fonds is goedgekeurd, stuurt je dan zijn rapport en bezorgt ook een kopie aan het Fonds. Je kunt deze taxatie aanvragen zodra we je ondertekende kredietaanvraag hebben ontvangen en je de expertisekosten van 324 EUR (incl. btw) hebt betaald.

Ja. Er wordt hiervoor 60 EUR gevraagd. Deze kosten zijn onbetwistbaar verschuldigd voor elke aanvraag voor een hypothecair krediet die bij het Fonds werd ingediend en die door het Fonds werd aanvaard en schriftelijk bevestigd, met dien verstande dat dit bedrag slechts eenmaal verschuldigd is, zelfs indien eenzelfde dossier meerdere gelijktijdige kredietaanvragen omvat. Deze dossierkosten moeten worden betaald binnen de 8 dagen na de datum van de brief waarin de aanvaarding van de kredietaanvraag wordt bevestigd. Als de betaling niet is ontvangen, kan de kredietofferte niet worden verzonden en afgerond.

Renovatie - ECORENO-consumentenkrediet

Je kunt een krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema’s die in de tarieventabel staan vermeld. De woning die je wenst te renoveren moet zich in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

In het investeringsvermogen dat aan het Fonds is toegekend, is dit momenteel niet voorzien. Je kunt geen hypothecair ECORENO-krediet bij het Fonds aanvragen als je een ander eigendomsrecht dan de blote eigendom hebt op meerdere woningen.

Het bedrag van het krediet dat je kunt lenen hangt af van je terugbetalingscapaciteit. Het mag echter niet hoger zijn dan 25.000 EUR. 

De rente op je krediet zal vast zijn en afhankelijk van verschillende factoren. Ze zal afhangen van je soort gezin (alleenstaand/eenoudergezin of ander), het inkomen van je gezin en het aantal personen ten laste. Klik hier voor de huidige rentetarieven van het Fonds.

Je vindt alle info op https://renolution.brussels/nl. Indien nodig kun je ook contact opnemen met Homegrade of de partners van het Netwerk Wonen. Hun adviseurs zullen je wegwijs maken en gratis begeleiden om je premieaanvragen in te dienen.

Nee, om redenen van vrije mededinging kunnen wij u hierover geen advies geven.

Nee, maar deze lijst is gemakkelijk toegankelijk op de website van de FOD Economie.

Je hebt maximaal 12 maanden de tijd om de werken uit te voeren en de middelen op te nemen om ze te financieren.

Afhankelijk van de voortgang van de werken zullen de bedragen rechtstreeks aan jou worden betaald op basis van de facturen voor de overeengekomen werken, die je ons samen met je betalingsopdracht dient toe te zenden. Jij betaalt dan het bedrijf.

Ja, maar je zal altijd rekening moeten houden met de eisen op het gebied van stedenbouw, veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en met de arbeidswet. Je zal echter niet in aanmerking kunnen komen voor een premie van het Brussels Gewest.

Ja, maar de aankoop moet in de vereiste vorm worden gefactureerd.

In dit geval is het niet mogelijk om een heropname van het krediet te vragen. Als je financiën het echter toelaten en je voldoet aan de voorwaarden voor een nieuw krediet, kun je een nieuw ECORENO-consumentenkrediet afsluiten. Het totaalbedrag van je ECORENO-consumentenkredieten mag wel niet hoger zijn dan 25.000 EUR.

Ja, maar de oorspronkelijke geplande budgetten kunnen niet worden gewijzigd. Als je echter al een bestek hebt getekend met een aannemer, ben je aan hem gebonden. Daarom moet je, voordat je van aannemer verandert, eerst zijn schriftelijke toestemming krijgen voor een opzegging in onderling akkoord, om een geschil met hem te voorkomen.

Ja, voordat deze werken worden uitgevoerd, en in het bijzonder als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is om de oorspronkelijke woning te wijzigen.

In principe niet, maar je moet het Fonds wel op de hoogte brengen wanneer de werken voltooid zijn.

Neem in dat geval contact op met de curator die belast is met het beheer van het faillissement. Je vindt de nodige informatie op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Je moet dit navragen bij de bevoegde instanties (gemeente, notaris) en hun aanbevelingen opvolgen.

Je kunt online opnieuw een simulatie uitvoeren. Als de wijzigingen betrekking hebben op je project voor werken, kun je opnieuw contact opnemen met Homegrade of het Netwerk Wonen die je kunnen adviseren.

Je kunt een simulatie direct online uitvoeren. Als je nog geen bestek hebt voor de werken, kun je contact opnemen met Homegrade of het Netwerk Wonen om je advies te verstrekken over je renovatieproject. Als je al bestekken hebt en een kredietaanvraag wilt indienen, kun je een afspraak aanvragen door je bestekken per e-mail te sturen naar infolening@fonds.brussels.

Ja, je kunt dit op elk moment doen zonder kosten en zonder een wederbeleggingsvergoeding te betalen.

In geval van betalingsproblemen mag je ons dat zeker laten weten. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten, we zoeken samen naar een oplossing die zo goed mogelijk is afgestemd op je situatie.

Een woning van het Fonds kopen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze verkopen.

Bezoek de pagina Onze projecten voor de laatste informatie over de projecten van het Woningfonds.

Op dit moment omvatten onze projecten geen eengezinswoningen, maar voornamelijk appartementen, parkeerplaatsen en in sommige gevallen commerciële ruimtes voor vrije beroepen.

De bijzondere verkoopvoorwaarden bevatten "anti-speculatie"-clausules, waaronder een verplichting tot bewoning en een degressieve boete als de woning binnen de eerste 10 jaar wordt doorverkocht. De woningen zijn voorbehouden voor gezinnen die binnen de inkomensbarema’s voor de verkoop vallen (zie link) en die op het moment van aankoop nog geen eigenaar van een woning zijn. (zie link voor meer informatie)

Ja, in alle gebouwen zijn er mede-eigendomslasten voor het onderhoud van de uitrustingen (lift, stookketel, enz.), de kosten van de syndicus, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, de verzekering van het gebouw, enz.

In het geval van een verkoop op plan zal de sleuteloverdracht plaatsvinden afhankelijk van de voortgang van het project en zal dit vermeld worden in het aankoopbod.

In het geval van een klassieke verkoop gebeurt dit meestal 4 maanden na de toekenning van het krediet

Nee. De prijzen zijn al berekend op basis van de kostprijs.