Hypothecair krediet

Je kan een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema's die in de tarieventabel worden vermeld en je nog geen eigenaar bent. De woning die je wenst te kopen, moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bedrag van het hypothecair krediet wordt berekend op basis van je aflossingscapaciteit.

De marktwaarde van de woning, voor en na werkzaamheden, wordt door het Fonds geschat op basis van de taxatie van het goed door de aangewezen expert.

Voor een krediet bij het Fonds gelden volgende voorwaarden:

 • je moet permanent in België verblijven
 • het bedrag van het belastbaar inkomen van het gezin mag niet hoger liggen dan de maximuminkomensbarema's van het Fonds
 • je mag geen eigenaar zijn van een andere woning in België of in het buitenland
 • je moet alle nodige informatie verstrekken die ons in staat stelt over je kredietaanvraag te beslissen
 • je moet de volle eigenaar van je goed worden en het gedurende de hele looptijd van het krediet bewonen
 • je moet je ertoe verbinden de woning in overeenstemming met de eisen inzake bewoonbaarheid, veiligheid en gezondheid te brengen en te houden.

De rentevoet van je krediet is vast en zal tussen 3,25% en 5% liggen, afhankelijk van verschillende factoren. Hij wordt berekend op basis van je leeftijd, gezinssituatie en financiële situatie. Hij hangt ook af van je belastbaar inkomen op de datum waarop je de aanvraag indient (referentiedatum).

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en die van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag.

Wanneer je een eigendom koopt, moet je registratierechten betalen, die 12,5% van de aankoopprijs bedragen. Noteer echter dat als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een korting op deze registratierechten kan worden verkregen en je geen registratierechten meer betaalt over de eerste schijf van € 200.000 van je aankoop, wat een besparing van maximaal € 25.000 op deze rechten kan opleveren (of meer, onder bepaalde voorwaarden). Voor meer details over deze en andere kosten die met je aankoop of krediet gepaard gaan, kun je het beste vooraf je notaris raadplegen.

 

Het krediet kan notariskosten omvatten, maar wij raden je aan zoveel mogelijk eigen vermogen in de aankoop te investeren. Na analyse van je dossier kan het krediet tot 120% van de waarde van de woning bedragen, zonder het barema te overschrijden van het kredietbedrag dat is vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling.

Ja, het hypothecair krediet kan ook de werken dekken die je in de woning moet uitvoeren, waarbij voorrang wordt gegeven aan veiligheids- en saneringswerken, binnen de perken van je aflossingscapaciteit.

Het Fonds kan je niet het voorschot lenen dat overeenkomt met (al naargelang het geval) 5% of 10% van de aankoopprijs en dat betaald moet worden bij de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst of het aankoopbod. Het voorschot is niet verplicht, maar vormt een garantie voor de verkoper en over het bedrag ervan kan worden onderhandeld met deze laatste.

Je kan rechtstreeks een online simulatie maken en daarbij ook een afspraak aanvragen.

Je kunt online een nieuwe kredietsimulatie uitvoeren of een nieuwe simulatie aanvragen bij een kredietadviseur via het contactformulier, met vermelding van je simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal opnieuw contact met je opnemen om de informatie te verzamelen en een nieuwe kredietsimulatie uit te voeren.

Neem contact met ons op via het online formulier hierboven, dat bestemd is voor personen die een aankoopbod of voorlopige verkoopovereenkomst hebben ondertekend. Je kunt ons je ondertekende bod of voorlopige overeenkomst ook per e-mail bezorgen. Wij nemen binnen de 10 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken voor het indienen van je kredietaanvraag.

Voor dit soort financiering is het mogelijk een wederopname van het uitstaande krediet te verkrijgen die beperkt is tot het kapitaal dat je reeds in het kader van je huidig krediet hebt afgelost. Ook een aanvullend krediet is mogelijk, maar in dat geval moeten nieuwe aktekosten worden betaald. Je kunt ook overwegen om een ECORENO consumentenkrediet af te sluiten.

Ja, je kan dit op elk moment doen. Indien je je krediet echter na juni 2008 bij het Fonds hebt afgesloten, dien je een vergoeding voor hergebruik te betalen die overeenkomt met 3 maanden rente berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet. Deze vergoeding is echter niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een bijgevoegde overeenkomst (brandverzekering of schuldsaldoverzekering, indien van toepassing).


Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor meer informatie.

Je kan je woning op elk moment verkopen, maar je moet ons vóór de verkoop schriftelijk op de hoogte brengen en ons de gewenste verkoopprijs meedelen. Het Fonds heeft immers een recht van voorkoop en kan de woning dus met voorrang terugkopen tegen de prijs die je is aangeboden. Bij de verkoop van je woning zal de notaris contact opnemen met het Fonds om na te gaan of het zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Bij de verkoop zal het uitstaande saldo van het krediet, verhoogd met een eventuele wederbeleggingsvergoeding die overeenkomt met 3 maanden intrest, worden terugbetaald met de opbrengst ervan.

Je moet ons op de hoogte brengen van de echtscheiding en de overeenkomst met je echtgenoot/echtgenote over de bewoning van de woning. De echtgenoten blijven de maandelijkse termijn van het hypothecair krediet aflossen zolang de verkoop of de procedure om uit onverdeeldheid te treden niet is voltooid. Een echtscheiding kan er immers toe leiden dat een van de kredietnemers vraagt om geschrapt te worden uit de kredietovereenkomst (desolidarisatie) en het deel van de ex-huwelijkspartner overkoopt. In dat geval kan degene die het aandeel van zijn of haar partner wenst over te kopen, daarvoor een aanvullend krediet bij het Fonds aanvragen. Wij zullen je vragen ons het ontwerp van verdeling toe te zenden dat door de notaris is opgesteld om de voorwaarden voor de uitonverdeeldheidtreding tussen de echtgenoten vast te stellen, evenals de documenten met betrekking tot het geactualiseerde inkomen.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen tegen een vergoeding voor hergebruik. Neem contact op met onze diensten: een medewerker zal je begeleiden bij je stappen.

Wij zijn er altijd voor je in geval van betalingsproblemen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten: samen zoeken we naar een oplossing die zo goed mogelijk afgestemd is op je situatie.

Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag in te dienen om je krediet terug te kopen. Met name als je een aanzienlijk inkomensverlies lijdt of als je krediet meer dan 40% van je inkomen opslokt, of als je gezinssituatie is veranderd en je je woning dreigt te verliezen. Als aan twee van deze voorwaarden is voldaan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om je aanvraag in te dienen.

Ja, dat kan, op voorwaarde dat je vooraf een aanvraag indient bij het Fonds. De duur van de verhuur bedraagt dan maximaal 6 jaar. Afhankelijk van het bedrag van de huurprijs die je gaat vragen, kan je rentevoet echter met maximaal 1% worden verhoogd.

Het Woningfonds verkoopt geen verzekeringen. Voor dit soort producten raden wij je aan contact op te nemen met een verzekeringsmakelaar of je bankinstelling.

Ja, dat kan je zeker. Deze verzekering kan worden afgesloten na de ondertekening van je kredietakte. Idealiter zal deze verzekering het resterende saldo van je lening dekken.

Ja, dat kan, maar voor je eigen bestwil raden wij je dat sterk af.

Het is mogelijk om een parkeerplaats of garagebox te kopen onder bepaalde voorwaarden, met name:

 • als je al kredietnemer bij het Fonds bent voor je woning;
 • als de parkeerplaats zich in de onmiddellijke nabijheid (bij voorkeur in het gebouw) van je woning bevindt.

Behalve in het geval van een nieuwbouw, moet het onroerend goed dat het voorwerp is van het krediet, worden getaxeerd. Hiervoor geef je het Fonds een mandaat om een taxatie van het onroerend goed te bestellen en te laten uitvoeren in jouw naam en voor jouw rekening, door een door het Fonds erkende expert. Deze expert zal je dan zijn rapport sturen en een eensluidende kopie aan het Fonds bezorgen. De taxatie kan echter pas worden aangevraagd nadat je naar behoren ondertekende kredietaanvraag is ontvangen en je de taxatievergoeding van 324 EUR (incl. btw) aan het Fonds hebt betaald (je bezorgt hiervoor het betalingsbewijs).

Ja, de vergoeding bedraagt 60 EUR. Ze is onbetwistbaar verschuldigd voor elke bij het Fonds ingediende hypothecaire kredietaanvraag die door het Fonds werd aanvaard en schriftelijk bevestigd, met dien verstande dat dit bedrag slechts eenmaal verschuldigd is, zelfs indien dezelfde aanvraag betrekking heeft op meerdere gelijktijdige kredietaanvragen. Deze dossierkosten moeten worden betaald binnen 8 dagen na de datum van de brief waarin de aanvaarding van de kredietaanvraag wordt bevestigd. Bij niet-betaling kan de kredietofferte niet worden bezorgd en afgerond.

FAQ - ECORENO hypothecair krediet

Je kan een hypothecair krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema's die in de tarieventabel worden vermeld en je nog geen eigenaar bent. De woning die je wenst te renoveren, moet gelegen zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als je aan de toegangsvoorwaarden voldoet, kun je een krediet aanvragen bij het Fonds. Het bedrag dat het Fonds je kan geven hangt echter af van de waarde van de hypotheek op je woning. Let wel, als een bank al een hypotheek op je woning heeft, neemt het Fonds een hypotheek in lagere rang. Dit betekent dat het kredietbedrag wordt berekend op basis van het hypotheekrisico, niet op basis van de normale verkoopwaarde van het onroerend goed (verkoop in onderling overleg), maar op basis van de gedwongen verkoopwaarde, wat het toegekende kredietbedrag kan beperken. Bovendien moet je, als je het krediet krijgt, afstand doen van elk recht van heropname van het krediet bij de bank.

Het kredietbedrag dat je kunt lenen hangt af van je vermogen om terug te betalen. Dit bedrag kan niet hoger zijn dan de kosten van de werken, die evenwel kunnen worden vermeerderd met de kosten, belastingen en honoraria die verbonden zijn aan de verrichting.

De rentevoet van je krediet zal een vaste rentevoet van 1,5% of 2,5% zijn. Hij zal afhangen van je gezinstype (alleenstaande/alleenstaande ouder of andere), je inkomen en het aantal personen ten laste.

De handelswaarde van de woning vóór en na de werken wordt door het Fonds geschat op basis van de taxatie van het goed door de aangewezen expert.

Om de woning in overeenstemming te brengen en te houden met de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

Je hebt maximaal 24 maanden de tijd om de werken uit te voeren en het geld op te nemen om ze te financieren.

Nee, om redenen van vrije mededinging kunnen wij je hierover geen advies geven.

 

Nee, maar deze lijst is gemakkelijk toegankelijk, met name op de website van de FOD Economie.

 

Afhankelijk van de voortgang van de werken zullen de bedragen rechtstreeks op jouw rekening of op de rekening van de leverancier worden gestort op basis van de facturen voor de overeengekomen werken, die je ons samen met je betalingsopdracht dient toe te zenden.

Ja, maar dat verandert niets aan je verplichting om de woning in overeenstemming te brengen of te houden met de eisen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

 

Ja, maar je zal nog altijd rekening moeten houden met de vereisten op het vlak van stedenbouw, veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en ervoor moeten zorgen dat je voldoet aan de arbeidsreglementering. Je zal echter niet in aanmerking komen voor een premie van het Brussels Gewest.

 Ja, maar de aankoop moet met een facturering in de vereiste vorm verlopen.

 

Voer geen werkzaamheden uit voordat je eigenaar bent van het onroerend goed en je de kredietakte hebt ondertekend bij je notaris.

 

In dat geval kan je om een heropname van het uitstaande bedrag vragen, beperkt tot het kapitaal dat je reeds hebt afgelost in het kader van je huidige krediet, of je kunt een bijkomend krediet vragen dat onderworpen zal zijn aan notariskosten, of eventueel een ECORENO-consumentenkrediet voor de realisatie van de werken.

 Ja, maar de oorspronkelijke voorziene budgetten kunnen niet worden gewijzigd.

 

Ja, voorafgaand aan deze werken en in het bijzonder als een bouwvergunning is vereist voor het wijzigen van de oorspronkelijke woning.

 

Nee, maar je moet het Fonds wel op de hoogte brengen wanneer je werken voltooid zijn.

 

Neem contact op met de curator die belast is met het beheer van het faillissement. Je vindt de nodige informatie op de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Je moet navraag doen bij de bevoegde autoriteiten (gemeente, notaris) en hun aanbevelingen opvolgen.

 

Alle informatie die betrekking heeft op de reglementaire, gewestelijke of gemeentelijke voorschriften die van toepassing zijn op een woning. Dit document is van essentieel belang voor elke verkoopakte of overdracht van zakelijke rechten.

Je vindt alle info op https://renolution.brussels/nl. Indien nodig kun je ook contact opnemen met Homegrade (www.homegrade.brussels) of de partners van het Netwerk Wonen (www.netwerkwonen.be). Hun adviseurs zullen je gratis helpen bij alle stappen die je hiervoor moet nemen.

De notariskosten omvatten de kosten van de koopakte en de kosten van de kredietakte. De kosten van de koopakte worden berekend op basis van de aankoopprijs. De kosten van de kredietakte worden berekend op basis van het geleende kredietbedrag. Er kan een korting (abattement) worden verkregen op het bedrag van de te betalen registratiekosten (b.v. 15% van de aankoopprijs minus de korting op de registratierechten, d.w.z. maximaal € 25.000 – onder bepaalde voorwaarden kan dit meer zijn).

 

Het krediet kan notariskosten omvatten, maar wij raden je aan zoveel mogelijk van je eigen geld in de transactie te investeren.

Je kan rechtstreeks online een simulatie maken en daarbij meteen een afspraak aanvragen.

 

Je kan online een simulatie overdoen of een nieuwe kredietsimulatie krijgen van een kredietadviseur via het contactformulier. Vermeld je simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal contact met je opnemen om alle informatie te verzamelen en een nieuwe kredietsimulatie uit te voeren.

Ja, je kan dit op elk moment doen. Je dient dan een vergoeding voor hergebruik te betalen die overeenkomt met 3 maanden rente berekend tegen de rentevoet van het lopende krediet. Deze vergoeding is echter niet verschuldigd indien de terugbetaling gebeurt voor de uitvoering van een aangehecht contract (brandverzekering of eventueel uitstaand saldo) of wanneer je een gewestelijke premie ontvangt die je zou toewijzen aan de vervroegde terugbetaling van het ECORENO-krediet

Wij nodigen je uit contact op te nemen met je notaris voor verdere informatie.

Je kan je woning op elk moment verkopen, maar je moet ons vóór de verkoop schriftelijk op de hoogte brengen en ons de gewenste verkoopprijs meedelen als je je woning met een krediet van het Fonds hebt verworven. Het Fonds heeft immers een recht van voorkoop en kan de woning dus met voorrang terugkopen tegen de prijs die je is aangeboden. Bij de verkoop van je woning zal de notaris contact opnemen met het Fonds om na te gaan of het zijn recht van voorkoop wenst uit te oefenen. Bij verkoop zal het uitstaande saldo van het krediet, vermeerderd met een hergebruiksvergoeding gelijk aan 3 maanden rente, met de opbrengst worden terugbetaald.

Je hebt altijd de mogelijkheid je krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen tegen een vergoeding voor hergebruik. Deze is echter niet verschuldigd indien de terugbetaling geschiedt ter uitvoering van een aangehecht contract (brandverzekering of eventueel uitstaand saldo) of van de inning van een regionale premie die zou worden toegewezen aan de vervroegde terugbetaling van de ECORENO-lening.

 

Neem contact op met onze diensten: een medewerker zal je begeleiden bij je stappen.

 

Wij zijn er altijd voor je in geval van betalingsproblemen. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten: samen zoeken we naar een oplossing die zo goed mogelijk afgestemd is op je situatie.

Tenzij je over een zeer recent expertiseverslag beschikt, dat je ons samen met een fotoreportage moet bezorgen, moet het gebouw waar de werken zullen worden uitgevoerd, worden getaxeerd. Hiervoor geef je het Fonds een mandaat om een taxatie van het onroerend goed te bestellen en te laten uitvoeren in jouw naam en voor jouw rekening, door een door het Fonds erkende expert. Deze expert zal je dan zijn rapport sturen en een eensluidende kopie aan het Fonds bezorgen. De taxatie kan echter pas worden aangevraagd na ontvangst van je naar behoren ondertekende kredietaanvraag en betaling aan het Fonds (en overlegging van een bewijs daarvan) van de taxatiekosten van 324 EUR inclusief btw.

Ja, de vergoeding bedraagt 60 EUR. Ze is onbetwistbaar verschuldigd voor elke bij het Fonds ingediende hypothecaire kredietaanvraag die door het Fonds werd aanvaard en schriftelijk bevestigd, met dien verstande dat dit bedrag slechts eenmaal verschuldigd is, zelfs indien dezelfde aanvraag betrekking heeft op meerdere gelijktijdige kredietaanvragen. Deze dossierkosten moeten worden betaald binnen 8 dagen na de datum van de brief waarin de aanvaarding van de kredietaanvraag wordt bevestigd. Bij niet-betaling kan de kredietofferte niet worden bezorgd en afgerond.

FAQ - ECORENO consumentenkrediet

Je kunt een krediet aanvragen bij het Fonds als je belastbaar inkomen niet hoger is dan de maximale inkomensbarema’s die in de tarieventabel staan vermeld. De woning die je wenst te renoveren moet zich in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden.

Het kredietbedrag dat je kunt lenen, hangt af van je terugbetalingscapaciteit. Het mag echter niet hoger zijn dan € 25.000. 

De rentevoet van je lening zal een vaste rentevoet van 1,5% of 2,5% zijn. Hij zal afhangen van je gezinstype (alleenstaande/alleenstaande ouder of andere), je inkomen en het aantal personen ten laste.

Het krediet wordt onderhands afgesloten. Er zijn dus geen notariskosten aan verbonden.

Je vindt alle info op https://renolution.brussels/nl. Indien nodig kun je ook contact opnemen met Homegrade (www.homegrade.brussels) of de partners van het Netwerk Wonen (www.netwerkwonen.be). Hun adviseurs zullen je gratis helpen bij alle stappen die je hiervoor moet nemen.

Nee, om redenen van vrije mededinging kunnen wij je hierover geen advies geven.

Je hebt maximaal 12 maanden de tijd om de werken uit te voeren en de middelen op te nemen om ze te financieren.

Afhankelijk van de voortgang van de overeengekomen werken zullen de bedragen rechtstreeks aan jou worden betaald op basis van de facturen voor de werken, die je ons samen met je betalingsopdracht dient toe te zenden. Jij betaalt dan het bedrijf.

Ja, maar je moet altijd rekening houden met de eisen op het gebied van stedenbouw, veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid en ervoor zorgen dat je de arbeidsvoorschriften naleeft. Je zal echter niet in aanmerking kunnen komen voor een premie van het Brussels Gewest.

 

Ja, maar de aankoop zal moeten gebeuren via een factuur in de vereiste vorm.

Nee, maar deze lijst is gemakkelijk toegankelijk, met name op de website van de FOD Economie.

In dit geval is het niet mogelijk om een heropname van het uitstaande krediet te vragen. Zolang je financiële draagkracht het toelaat en je in aanmerking komt voor een nieuw krediet, kun je echter een nieuw ECORENO consumentenkrediet afsluiten, maar het totaalbedrag van je uitstaande ECORENO consumentenkredieten mag niet meer dan € 25.000 bedragen.

Ja, maar de oorspronkelijk geplande budgetten kunnen niet worden gewijzigd.

Ja, voorafgaand aan dergelijke werken en met name als hiervoor een bouwvergunning voor het veranderen van de oorspronkelijke woning nodig is.

In principe niet, maar je moet het Fonds wel op de hoogte brengen als de werken voltooid zijn.

Neem in dat geval contact op met de curator die belast is met het beheer van het faillissement. Je vindt de nodige informatie op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Je moet hiervoor contact opnemen met de bevoegde autoriteiten (gemeente, notaris) en hun aanbevelingen opvolgen.

Je kunt online opnieuw een simulatie maken of een nieuwe kredietsimulatie aanvragen bij een kredietadviseur via het contactformulier. Vermeld hierop het simulatienummer en de wijzigingen in je situatie. Een medewerker zal contact met je opnemen om de nodige informatie te verzamelen en een nieuwe kredietsimulatie uit te voeren.

Je kunt rechtstreeks online een simulatie uitvoeren en tegelijkertijd een afspraak aanvragen.

Ja, je kunt dit op elk moment doen zonder kosten en zonder hergebruikvergoeding te betalen.

Wij zijn altijd bereid om naar je te luisteren in geval van betalingsmoeilijkheden. Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten: samen zoeken we naar de meest geschikte oplossing.

Kopen

Als je een woning wilt kopen die door het Fonds wordt verkocht, is het beter om je eerst te abonneren op onze nieuwsbrief, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van onze woningen die te koop staan.

Je kan je abonneren op de nieuwsbrief van het Woningfonds via het formulier onderaan de pagina.

Nee, de simulatie voor je hypothecair krediet staat los van de inschrijving voor de nieuwsbrief. Je kredietbeheerder kan je echter voorstellen om je in te schrijven als je geïnteresseerd bent in een of meer van onze projecten.

Ga naar de pagina Onze projecten voor de recentste informatie over de projecten van het Woningfonds.

Momenteel zijn in sommige van onze projecten eengezinswoningen voorzien. Onze projecten omvatten echter voornamelijk appartementen.

Het hangt ervan af hoeveel projecten we op de markt brengen, maar je zou binnen een maand op bezoek kunnen komen.

Er gelden geen beperkingen op het aantal kamers, zolang aan de bewoonbaarheidscriteria wordt voldaan.

Je hebt het recht je woning op elk moment te verkopen. De bijzondere verkoopvoorwaarden bevatten echter "anti-speculatie"-clausules die onder meer voorzien in een degressieve boete op een eventuele meerwaarde bij wederverkoop gedurende de eerste 10 jaar en de verplichting dat de koper moet voldoen aan de voorwaarden voor de aankoop van een woning van het Fonds.

Zie onze bijzondere voorwaarden voor meer informatie.

De maandelijkse kosten van de mede-eigendom zijn afhankelijk van het project, de uitrusting en de woning zelf (aandeel in de VME). Deze kosten kunnen variëren van 100 EUR voor een woning met één slaapkamer tot 200 EUR voor een woning met vier slaapkamers.

De termijn hangt af van elk van de projecten en hun staat van vooruitgang. De maximumtermijn wordt vermeld in het aankoopbod.

Nee. De prijzen zijn al berekend op basis van de kosten.

Huurder worden

Nee, de regels zijn niet hetzelfde. De toekenningen van het Fonds zijn gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de naleving van inkomensbarema's.

Nee, wij bieden geen woningen voor mensen in noodsituaties.

Nee, de toekenning van een woning is uitsluitend gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de afstemming van de woning op de gezinsgrootte.

Nee, alimentatie en kinderbijslag worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het gezinsinkomen.

De ondertekening van de huurovereenkomst vindt 's morgens plaats. De plaatsbeschrijving van intrede en de overhandiging van de sleutels vinden 's middags plaats.

Ja, je kan je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon of een tolk.

Wij bieden je hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg in de vorm van een krediet met een rentevoet van 0% of via aansluiting bij het BRUHWA-fonds.

Een van de houders van het dossier kan de aanvraag overnemen en de anciënniteit van het dossier behouden, mits de andere betrokkene zich schriftelijk terugtrekt.

De looptijd van de huurovereenkomst is gewoonlijk 9 jaar.

Huurders

Je bent contractueel verplicht ons het bewijs te leveren van het jaarlijkse onderhoud van je verwarmingsketel en het vegen van je schoorsteen.

De ondertekening van de huurovereenkomst vindt 's morgens plaats. De plaatsbeschrijving van intrede en de overhandiging van de sleutels vinden 's middags plaats.

Ja, je kan je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon of een tolk.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de huurwaarborg samen te stellen:

 • Je beschikt over het nodige geld en zet het op een huurwaarborgrekening
 • Je beschikt niet over het nodige geld
  • Het Woningfonds kan je helpen bij het samenstellen van de huurwaarborg door middel van een krediet of aansluiting bij het BRUHWA-fonds
  • Een waarborg die voortvloeit uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling: het OCMW zal de aanvraag indienen bij de financiële instelling zodat je huurwaarborg kan worden samengesteld.

Nee, het gebruik van een verhuislift hangt af van het gebouw.

Neem 48 uur van tevoren contact op met de gemeente waar je woont en/of met de parkeerdienst.

Schilderen is toegestaan, maar in lichte kleuren. Elke wijziging van de woning moet schriftelijk worden aangevraagd en zal door onze diensten worden geanalyseerd.

De overdrachtsdocumenten, meternummers, EAN's en indexen worden meegedeeld bij de plaatsbeschrijving.

Gelieve ons die dan schriftelijk mee te delen binnen een maand na aankomst in de woning. Bezorg een gedetailleerde beschrijving en foto's.

Het Fonds is niet bevoegd om geschillen tussen buren te beslechten. Wij kunnen je echter helpen om tot een minnelijke schikking te komen of je doorverwijzen naar een lokale bemiddelingsinstantie.

Het is belangrijk dat je ons schriftelijk op de hoogte brengt van eventuele veranderingen in je situatie, aangezien deze van invloed zouden kunnen zijn op je huurprijs, de geschiktheid van je woning en de toegangsvoorwaarden tot de huursteun. Voor samenwoning moet je het Fonds om toestemming vragen.

Het is belangrijk dat je ons schriftelijk op de hoogte brengt van eventuele veranderingen in je situatie, aangezien deze van invloed zouden kunnen zijn op je huurprijs, de geschiktheid van je woning en de toegangsvoorwaarden tot de huursteun.

De huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de laatste of enige ondertekenaar van de huurovereenkomst. Andere gezinsleden hebben dan niet het recht om in de woning te blijven. Wij kunnen echter een termijn toekennen voor het verlaten van de woning.

Je huurprijs kan stijgen vanwege de jaarlijkse indexering of een verandering in je gezinssituatie en financiële situatie die van invloed is op de berekening van de huurprijs.

Je huurprijs kan dalen vanwege een verandering in je gezinssituatie en financiële situatie die van invloed is op de berekening van de huurprijs.

Als je financiële situatie verandert, moet je ons dat zo snel mogelijk laten weten. Als je inkomen hoger ligt dan onze barema's, kom je niet meer in aanmerking om een woning van het Fonds te huren. De opzegging moet dan 6 maanden vóór het einde van de huurovereenkomst van 9 jaar worden te kennen gegeven of aan het einde van de volgende periode van 3 jaar. Onze diensten kunnen je helpen andere alternatieven voor een huurwoning te vinden, zoals de aankoop van een woning.

De looptijd van de huurovereenkomst bedraagt gewoonlijk 9 jaar.

De opzegtermijn in geval van opzegging door de huurder bedraagt 3 maanden.

Ja, maar je aanvraag zal worden beoordeeld door het Fonds.

Ja, met een opzegtermijn van 6 maanden. Onder welke omstandigheden? Als de huurder niet meer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot huursteun (overschrijding van de barema's, eigenaar van een woning, 2e mutatieweigering enz.). Het Fonds kan de huurovereenkomst ook opzeggen wegens niet-nakoming van de contractuele verplichtingen.

Het Woningfonds heeft een brandverzekering afgesloten met "afstand van verhaal op de huurder". Je moet de inboedel van je woning en je aansprakelijkheid voor schade aan derden (buren enz.) verzekeren.

Wacht niet en neem contact met ons op, zodat we samen een geschikte oplossing voor je situatie kunnen overeenkomen (aflossingsplan en sociale begeleiding).

Meld eventuele problemen zo snel mogelijk per telefoon op 02/504.32.11 of per e-mail aan alhh@fonds.brussels.

Verwittig je contactpersoon bij het Fonds die dan contact zal opnemen met de huurders in het gebouw en het grofvuil tegen betaling zal laten verwijderen.

Bel de politie en verstrek ons het proces-verbaal , zodat wij over kunnen gaan tot de herstellingen.

Waarschuw de hulpdiensten (112) om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Waarschuw vervolgens het Fonds. Als je een verzekering hebt, moet je ook je verzekeraar op de hoogte brengen, zodat zijn experts de eventuele schade kunnen vaststellen.

Meld het probleem aan je contactpersoon. Als de schoonmaak door de huurders wordt uitgevoerd, zal er worden herinnerd aan de algemene bewoningsvoorwaarden. Als de schoonmaak door een firma wordt uitgevoerd, zullen wij contact met hen opnemen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Om tot een snelle vrijgave van je huurwaarborg te kunnen overgaan, is het absoluut noodzakelijk dat je ons zo spoedig mogelijk de nodige documenten overmaakt.

Ja, er wordt een technisch bezoek gepland bij je intrede in de woning, of jaarlijks als dat is opgenomen in het huurcontract, om te controleren of de woning in goede staat is. Andere bezoeken kunnen om technische redenen plaatsvinden.

De kostenafrekening komt overeen met de jaarlijkse verdeling van de kosten van het gebouw onder de huurders. De totale jaarlijkse factuur omvat zowel de gemeenschappelijke kosten (gemeenschappelijke contractuele kosten) als de privékosten (individueel verbruik). De provisies worden in mindering gebracht op de totale kosten en worden aangepast aan het individuele verbruik.

Verlagingen van de onroerende voorheffing worden toegekend aan gezinnen met ten minste 2 inwonende kinderen, die recht hebben op kinderbijslag. Gezinnen waarvan een inwonend lid gehandicapt of zwaar gehandicapt is door oorlogsomstandigheden kunnen eveneens in aanmerking komen.

Ja, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door het Fonds.

Nee, het Fonds verkoopt geen woningen die te huur worden aangeboden. Het is echter wel mogelijk om te kopen bij het Fonds.

Huurwaarborg

Volgens de reglementering beschikt het Woningfonds over 15 dagen om op de aanvraag te reageren zodra het dossier volledig is. Wij zorgen er echter voor dat de termijnen zo kort mogelijk zijn.

 • Zie de folder Huurwaarborg (zie bij documenten)
 • Het Woningfonds bestudeert het bedrag van de huur om te zien of het mogelijk is steun toe te kennen  
 • Het Woningfonds moet in het bezit zijn van het document waaruit de opening van de geblokkeerde rekening blijkt om de huurwaarborg te kunnen betalen
 • Het aantal mensualiteiten mag niet hoger zijn dan het aantal resterende maanden van je huurcontract
 • De terugbetalingsduur is maximaal 24 maanden
 • Het indienen van een BRUHWA-steunaanvraag gebeurt op dezelfde manier als voor een leningcontract
 • Indien je niet in aanmerking komt voor een lening, zal het Woningfonds je een BRUHWA-contract voorstellen
 • Nee, de steun voor het samenstellen van een huurwaarborg van het Woningfonds is anoniem
 • De betaling van de huurwaarborg wordt in je naam verricht op de geblokkeerde rekening
 • Als je de aanvraag alleen indient, kan het Woningfonds je het deel van de huurwaarborg toekennen dat je betreft
 • Als je samen met alle andere medehuurders een aanvraag indient, kan de volledige huurwaarborg worden toegekend
 • Nee, het is niet mogelijk een aanvraag in te dienen als je nog geen woning hebt gevonden
 • Als je van plan bent een aanvraag in te dienen, kan je nu al alle documenten verzamelen die je moet verstrekken, zodat je dossier klaar is wanneer je de woning vindt
 • Vermeld de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je schuldbemiddelaar bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds informeert de schuldbemiddelaar en gaat samen met deze laatste na of het krediet kan worden terugbetaald of dat het aangewezen is een beroep te doen op het BRUHWA-fonds
 • Vermeld de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je bemiddelaar bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds moet het akkoord van je schuldbemiddelaar hebben om de huurwaarborg toe te kennen
 • Vermeld de opdracht en de contactgegevens (telefoon en e-mail) van je bewindvoerder bij het indienen van je aanvraag
 • Het Woningfonds moet het akkoord van je bewindvoerder hebben om de huurwaarborg toe te kennen. De bewindvoerder zal ook de contractuele documenten moeten ondertekenen
 • Om je huurwaarborg te kunnen betalen, dient het Woningfonds te beschikken over het document waaruit de opening van de geblokkeerde rekening blijkt
 • Je kan contact opnemen met je bank om te informeren naar de procedure of online een geblokkeerde rekening openen bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD via Itsme of met een identiteitskaartlezer: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/huren-verhuren/huurwaarborg
 • Om een geblokkeerde rekening bij de Deposito- en Consignatiekas te openen, dien je de volgende informatie te verstrekken:
  • Het identificatienummer van de verhuurder (ondernemingsnummer of nationaal nummer)
  • De contactgegevens van de verhuurder (telefoon en e-mail)
 • Indien je moeilijkheden ondervindt om verbinding te maken met de Deposito- en Consignatiekas, kan een medewerker van het Woningfonds je helpen
 • Wettelijk gezien moet de huurwaarborg op een geblokkeerde BE-rekening worden gestort
 • Indien de verhuurder dat weigert, zal het Woningfonds je huurwaarborg niet kunnen betalen

De betaling van de huurwaarborg zal plaatsvinden na de ondertekening van het huurwaarborgcontract.

De bank of de Deposito- en Consignatiekas bezorgt je een document ter bevestiging van de betaling van de huurwaarborg.

Indien je aan de andere toegangsvoorwaarden voldoet en de aflossing van je schulden je niet in staat stelt het krediet af te lossen, kan je een beroep doen op het BRUHWA-fonds.

 • Het Fonds kan je niet helpen aangezien zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Neem contact op met het gemeentebestuur van de gemeente waar de gehuurde woning zich bevindt
 • Kijk op Vlaams Woningfonds of Société wallonne du crédit social

Je komt niet in aanmerking voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg.

Je komt niet in aanmerking voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg. Er bestaan immers andere specifieke steunmaatregelen. Aarzel niet om hiervoor contact op te nemen met je OVM.

Je kan ook een aanvraag voor steun bij de samenstelling van een huurwaarborg indienen bij het Fonds. De huurwoning [rb2] en de steun kunnen gecumuleerd worden.

Indien je inkomen sinds de uitgifte van het aanslagbiljet gedaald is, gelieve ons dan de nodige bewijzen te verstrekken. Wij kunnen rekening houden met je huidige inkomen om na te gaan of je in aanmerking komt voor steun van het Fonds.

Neem contact op met het OCMW van je gemeente.

 • Vermeld bij het indienen van je aanvraag de reden waarom dit document ontbreekt
 • Ik heb het laatste kredietoverzicht niet
 • Om je laatste kredietoverzicht te krijgen, neem je contact op met de kredietgever
 • Herinner je je lopende kredieten niet meer? Raadpleeg de informatie die op je naam geregistreerd is in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België: https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/kredieten-aan-particulieren/raadpleging

Hieronder vind je de procedure die je moet volgen om een duplicaat van je aanslagbiljet te krijgen: https://financien.belgium.be/nl/appointmenttool.

 • Het feit van geen ondertekend huurcontact te hebben is geen obstakel voor de toekenning van een huurwaarborg door het Woningfonds
 • Opgelet: het is mogelijk dat dit zal worden gevraagd bij je bank bij het openen van de geblokkeerde rekening

Verstrek model 2 of je laatste gezinssamenstelling, zelfs als je oude adres daarin opgenomen is.

Je kan het ontvangstbewijs van je aanvraag voor een sociale uitkering verstrekken.

Je kan ons een schatting van je huidige netto maandinkomen door je boekhouder verstrekken. Afhankelijk van je activiteit kan om andere informatie worden gevraagd.

Je kan ons de aangifte van verlies bij de politie verstrekken.

Let op: sommige banken zullen een identiteitskaart eisen om de geblokkeerde rekening te openen.

Je kan ons de historiek van de adressen verstrekken, die je kan opvragen bij het gemeentebestuur van de laatste gemeente waar je hebt gewoond.

Je kan ons een bewijs van indiening van de aanvraag voor je verblijfsvergunning verstrekken.

Het Fonds kan in bepaalde omstandigheden steun bij de huurwaarborg toekennen. Bijvoorbeeld, in geval van naakte eigendom, aanstaande verkoop van de woning en scheiding.

Nee, de steun is anoniem. Het contract wordt uitsluitend gesloten tussen het Fonds en de huurder.

 • De steun van het Woningfonds zal worden geblokkeerd op een geïndividualiseerde rekening op naam van de huurder
 • Je zal dus met je verhuurder moeten regelen dat hij instemt met de terugbetaling van de eerste huurwaarborg

Je moet dit voorschot terugbetalen wanneer je de woning verlaat waarvoor je steun voor de samenstelling van je huurwaarborg hebt gekregen. Je moet ons ook je nieuwe adres doorgeven.

Nee, het BRUHWA-voorschot moet pas terugbetaald worden wanneer je de woning verlaat.

Je moet een bewijs van verlenging van je huurcontract verstrekken. Idealiter vermeldt dit bewijs de duur van de verlenging van het huurcontract moeten vermelden. Bijvoorbeeld: een verklaring van de verhuurder, de vermelding van de verlengingsperiode in je huurcontract, het aanhangsel van je huurcontract, een bewijs van betaling van de huur enz.

Zolang je in de woning bent, moet je je bijdragen verder betalen.

Onder bepaalde voorwaarden, en als je in orde bent met de betaling van je bijdragen, is het mogelijk het voorschot te gebruiken voor andere woning. Daarvoor moet je onmiddellijk contact met ons opnemen om je situatie uit te leggen.

Onder bepaalde voorwaarden, en als je in orde bent met de betaling van je bijdragen, kunnen twee vormen van financiële steun tegelijk worden toegekend.
 

 • Je moet het teruggekregen bedrag terugstorten
 • Je moet een betalingsregeling treffen met het Woningfonds voor het uitstaande bedrag

Je moet contact met ons opnemen om een betalingsregeling te treffen totdat de situatie van je kant kan worden geregulariseerd.

Je moet dezelfde referenties gebruiken als die voor de betaling van de bijdragen (bankrekening, mededeling).