Ik installeer mij in de woning

Voordat je je intrek neemt en aan een nieuw avontuur in je huurwoning begint, moet je nog enkele stappen ondernemen.

Ik onderteken de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving bij aankomst

De huurovereenkomst, de algemene bewoningsvoorwaarden en de bijlagen bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de huurder en het Woningfonds. 
De bepalingen van de huurovereenkomst moeten worden nageleefd door de ondertekenaars en door alle leden van het gezin.

De plaatsbeschrijving bij aankomst beschrijft de woning op het moment dat je deze in bezit neemt. Ze zal ook dienen als vergelijking bij je plaatsbeschrijving bij vertrek.

Bewaar alle ondertekende documenten zorgvuldig en aarzel niet om ze nog eens na te lezen.

Ik kies mijn energieleverancier

Bij de plaatsbeschrijving bij aankomst geven wij je alle informatie die je nodig hebt om de individuele energiemeters over te dragen (EAN-code, meternummer en index) aan de leverancier van je keuze.

Als je in aanmerking komt voor het sociaal tarief, is het belangrijk dat je dit aan je leverancier meedeelt.

Wij zullen samen bij Vivaqua het nodige doen om de watermeter over te dragen, je hoeft dus zelf niets te doen. Wij sturen hun je contactgegevens samen met de meterstand die wordt opgenomen bij de plaatsbeschrijving bij aankomst. Vivaqua zal vervolgens je waterverbruik factureren.

Ik voer mijn adreswijziging uit

Nadat je je intrek hebt genomen in je nieuwe woning ga je met je huurovereenkomst naar de gemeente (dienst bevolking) om je adreswijziging door te geven.

Ik neem contact op met mijn verzekeraar

Het Woningfonds heeft een brandverzekering afgesloten met "afstand van verhaal op de huurder". Je moet de inboedel van je woning en je aansprakelijkheid voor schade aan derden (buren enz.) verzekeren.

Ik bereid mijn dossier voor een herhuisvestingstoelage voor

De herhuisvestingstoelagen zijn bedoeld voor Brusselse huurders die verhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat hun woning onbewoonbaar, overbevolkt of ongeschikt is.
Het bedrag van de toelage hangt af van verschillende criteria.
Wij bieden in aanmerking komende huurders begeleiding bij het indienen van hun aanvraag. Het is belangrijk dat je de gevraagde documenten binnen de gevraagde termijn indient om je rechten niet te verliezen.
Alle informatie over dit onderwerp is hier beschikbaar.

Ik blokkeer mijn huurwaarborg

De huurwaarborg moet uiterlijk één maand na de datum van ondertekening van de huurovereenkomst worden samengesteld.
 
Het bedrag van de huurwaarborg komt overeen met 2 maanden huur zonder de lasten. Dit bedrag moet worden geplaatst op een geblokkeerde rekening die op je naam wordt geopend bij een bankinstelling van je keuze of bij de Deposito- en Consignatiekas.
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om de huurwaarborg samen te stellen:

 • je beschikt over het nodige geld en zet het op een huurwaarborgrekening
 • je beschikt niet over het nodige geld:
  • het Woningfonds kan je helpen bij het samenstellen van de huurwaarborg door middel van een krediet of aansluiting bij het BRUHWA-fonds
  • een waarborg die voortvloeit uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling: het OCMW zal de aanvraag indienen bij de financiële instelling zodat je huurwaarborg kan worden samengesteld.                        

Je krijgt de huurwaarborg terug aan het einde van de huurovereenkomst. Eventuele schade aan de woning zal ervan worden afgetrokken op basis van de plaatsbeschrijving bij vertrek.
 

Je bewoont de woning

Hoe wordt de huurprijs vastgesteld?

Elke maand moet je een bedrag betalen dat berekend wordt naargelang je inkomen en eventuele personen ten laste. Dit bedrag ligt tussen een minimum- en een maximumbedrag (dit laatste is de zogenaamde contractuele huur) dat voor de woning betaald moet worden. De tussenkomst van het Fonds, rekening houdend met je situatie, is subsidiair, dat wil zeggen: ze is afhankelijk van alle andere hulp die je mogelijk ontvangt en waarmee je het maximum te betalen bedrag (de contractuele huur) kunt verlagen.

Het maximumbedrag (de contractuele huur) wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Aangezien de energieprestatie van de woning (EPB) al in aanmerking wordt genomen bij de vaststelling van de huurprijzen, is de ordonnantie van 13 oktober 2022 die voorziet in een tijdelijke indexeringsregeling op basis van de energieprestatie van de woning (EPB), niet van toepassing op het Woningfonds (artikel 140 van de Brusselse Huisvestingscode en besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017).

Elke 2 jaar evalueren we je huur opnieuw op basis van je geactualiseerde gezins- en financiële situatie. Daartoe nodigen wij je uit om ons alle relevante documenten te bezorgen. Wij wijzen je er ook op dat de eventuele tussenkomst van het Fonds in de huur alleen kan worden toegestaan als wij in het bezit zijn van alle gevraagde documenten.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Je huur en je kosten worden vooruit betaald tussen de 1e en 5e dag van de maand.
Vergeet de gestructureerde mededeling niet te vermelden. Zo kunnen wij je betalingen correct boeken op je huurdersrekening en je aanmaningskosten besparen. 
Wij raden je ten zeerste aan een doorlopende opdracht te geven aan je bank voor meer gemak.

Ik heb tijdelijke betalingsproblemen 

Wacht niet en neem contact met ons op, zodat we samen een geschikte oplossing voor je situatie kunnen overeenkomen : alhh@fonds.brussels

Ik wil een mutatie aanvragen

Als de woning niet langer geschikt is voor je gezinssamenstelling of de gezondheidstoestand van een gezinslid, heb je de mogelijkheid om een mutatie naar een aangepaste woning aan te vragen.

We vragen je daarvoor het "mutatieformulier" in te vullen en het ons per e-mail terug te sturen op alhh@fonds.brussels. Je kan ons dit ook via de post bezorgen of door het in de brievenbus van het Fonds te deponeren. 

Onze sociale dienst zal contact met je opnemen om je aanvraag te analyseren.

Veranderingen in mijn situatie 

Elke verandering in je gezinssituatie en/of financiële situatie moet ons onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. Het is belangrijk dat je ons dat snel laat weten, want elke wijziging kan gevolgen hebben voor de huurprijs, de geschiktheid van de woning en het in aanmerking komen voor huurhulp. We nodigen je uit om het ons te laten weten via e-mail: alhh@fonds.brussels.

Je verlaat de woning

Einde van de huurovereenkomst

De huurder kan de huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, die ingaat op de eerste dag van de maand volgens op de maand waarin de opzegging is gedaan.

Het Fonds kan de overeenkomst ook opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden volgens de vastgestelde bepalingen en met name:

 • in geval van niet-naleving van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor huursteun van het Fonds
 • in geval van twee mutatieweigeringen
 • in geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen
 • in geval aanzienlijke werken nodig zijn

Plaatsbeschrijving bij vertrek

Na ontvangst of kennisgeving van beëindiging van de huurovereenkomst zullen wij onmiddellijk een bezoek aan je woning regelen om je te adviseren over hoe je eventuele kosten voor huurschade bij vertrek kunt vermijden.

Op de dag van de plaatsbeschrijving bij vertrek moet je woning schoon en vrij van meubilair zijn. Je moet ook alle sleutels van de woning inleveren.

 

Eindafrekening huurovereenkomst

Na je vertrek wordt je een eindafrekening toegezonden (denk eraan om je nieuw adres mee te delen tijdens de plaatsbeschrijving bij vertrek). 
De huurwaarborg zal je op een later tijdstip worden terugbetaald, na aftrek van het bedrag van de eventuele huurschade.

Heb je er ooit aan gedacht om eigenaar te worden?

Waarom jij niet? 7 op de 10 Brusselaars komen in aanmerking voor een hypothecair krediet bij het Fonds.

Veelgestelde vragen

Je bent contractueel verplicht ons het bewijs te leveren van het jaarlijkse onderhoud van je verwarmingsketel en het vegen van je schoorsteen.

De ondertekening van de huurovereenkomst vindt 's morgens plaats. De plaatsbeschrijving bij aankomst en de overhandiging van de sleutels vinden 's middags plaats.

Ja, je kan je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon of een tolk.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de huurwaarborg samen te stellen:

 • Je beschikt over het nodige geld en zet het op een huurwaarborgrelening
 • Je beschikt niet over het nodige geld:
  • het Woningfonds kan je helpen bij het samenstellen van de huurwaarborg door middel van een krediet of aansluiting bij het BRUHWA-fonds
  • een waarborg die voortvloeit uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling: het OCMW zal de aanvraag indienen bij de financiële instelling zodat je huurwaarborg kan worden samengesteld.

Nee, het gebruik van een verhuislift hangt af van het gebouw.

Neem 48 uur van tevoren contact op met de gemeente waar je woont en/of met de parkeerdienst.

Schilderen is toegestaan, maar in lichte kleuren. Elke wijziging van de woning moet schriftelijk worden aangevraagd en zal door onze diensten worden geanalyseerd.

De overdrachtsdocumenten, meternummers, EAN's en indexen worden meegedeeld bij de plaatsbeschrijving.

Gelieve ons die dan schriftelijk mee te delen binnen een maand na aankomst in de woning. Bezorg een gedetailleerde beschrijving en foto's.

Het Fonds is niet bevoegd om geschillen tussen buren te beslechten. Wij kunnen je echter helpen om tot een minnelijke schikking te komen of je doorverwijzen naar een lokale bemiddelingsinstantie.

Het is belangrijk dat je ons schriftelijk op de hoogte brengt van eventuele veranderingen in je situatie, aangezien deze van invloed zouden kunnen zijn op je huurprijs, de geschiktheid van je woning en de toegangsvoorwaarden tot de huursteun. Voor samenwoning moet je het Fonds om toestemming vragen.

Het is belangrijk dat je ons schriftelijk op de hoogte brengt van eventuele veranderingen in je situatie, aangezien deze van invloed zouden kunnen zijn op je huurprijs, de geschiktheid van je woning en de toegangsvoorwaarden tot de huursteun.

De huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van de laatste of enige ondertekenaar van de huurovereenkomst. Andere gezinsleden hebben dan niet het recht om in de woning te blijven. Wij kunnen echter een termijn toekennen voor het verlaten van de woning.

Artikel 140 van de Brusselse Huisvestingscode en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017 betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevatten specifieke bepalingen voor de vaststelling van de huurprijzen van de woningen van het Woningfonds.

Het door de huurders te betalen bedrag ligt, afhankelijk van het gezinsinkomen, tussen het minimum te betalen bedrag en de zogenaamde "contractuele" huurprijs. In de formule voor de vaststelling van de huurprijzen, en met name van het minimum te betalen bedrag, wordt een woningscoëfficiënt gebruikt (WH), een wegingscoëfficiënt van 15% meer of minder in functie van de comfortcriteria van de woning. Deze coëfficiënt houdt met name rekening met de toestand van de woning, haar uitrustingsniveau en haar energieprestaties.

Het door de huurder te betalen bedrag wordt om de twee jaar herzien in functie van het gezinsinkomen.

Buiten de herzieningsperiodes (enquête) kan de huurprijs naar beneden worden bijgesteld (als de herziening van het bedrag hoger is dan 2%) in geval van inkomensverlies in het gezin, of naar boven, in geval van een nieuwe samenwoning met inkomen of wanneer de periode van de herhuisvestingstoelagen afloopt.

De maximumhuur (contractuele huur) wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Het bedrag dat je moet betalen, rekening houdend met je gezin en je financiële situatie, wordt ofwel herberekend in functie van de tussenkomst van het Fonds, ofwel iedere twee jaar geïndexeerd.

De ordonnantie van 13 oktober 2022 die voorziet in een wijziging van de huurprijsindexering en de invoering van een tijdelijke indexeringsregeling op basis van de energieprestatie van de woning (EPB) is niet van toepassing op de openbare vastgoedbeheerders (OVM’s, OCMW’s, Woningfonds, enz.).

Bovendien wordt voor de woningen van het Woningfonds al rekening gehouden met de energieprestaties bij het vaststellen van de huur.

Elk jaar stuurt het Woningfonds vóór 15 december een brief aan al zijn huurders waarin zij op de hoogte worden gesteld van het nieuwe bedrag dat met ingang van 1 januari daaropvolgend moet worden betaald.

Je huurprijs kan dalen vanwege een verandering in je gezinssituatie en financiële situatie die van invloed is op de berekening van de huurprijs.

Als je financiële situatie verandert, moet je ons dat zo snel mogelijk laten weten. Als je inkomen hoger ligt dan onze barema's, kom je niet meer in aanmerking om een woning van het Fonds te huren. De opzegging moet dan 6 maanden vóór het einde van de huurovereenkomst van 9 jaar worden te kennen gegeven of aan het einde van de volgende periode van 3 jaar. Onze diensten kunnen je helpen andere alternatieven voor een huurwoning te vinden, zoals de aankoop van een woning.

De looptijd van de huurovereenkomst bedraagt gewoonlijk 9 jaar.

De opzegtermijn in geval van opzegging door de huurder bedraagt 3 maanden.

Ja, maar je aanvraag zal worden beoordeeld door het Fonds.

Ja, met een opzegtermijn van 6 maanden. Onder welke omstandigheden? Als de huurder niet meer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot huursteun (overschrijding van de barema's, eigenaar van een woning, 2e mutatieweigering enz.). Het Fonds kan de huurovereenkomst ook opzeggen wegens niet-nakoming van de contractuele verplichtingen.

Het Woningfonds heeft een brandverzekering afgesloten met "afstand van verhaal op de huurder". Je moet de inboedel van je woning en je aansprakelijkheid voor schade aan derden (buren enz.) verzekeren.

Wacht niet en neem contact met ons op, zodat we samen een geschikte oplossing voor je situatie kunnen overeenkomen (aflossingsplan en sociale begeleiding).

Meld problemen zo snel mogelijk aan ons via het online formulier voor huurders van het Woningfonds.

Verwittig je contactpersoon bij het Fonds die dan contact zal opnemen met de huurders in het gebouw en het grofvuil tegen betaling zal laten verwijderen.

Bel de politie en verstrek ons het proces-verbaal , zodat wij over kunnen gaan tot de herstellingen.

Waarschuw de hulpdiensten (112) om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Waarschuw vervolgens het Fonds. Als je een verzekering hebt, moet je ook je verzekeraar op de hoogte brengen, zodat zijn experts de eventuele schade kunnen vaststellen.

Meld het probleem aan je contactpersoon. Als de schoonmaak door de huurders wordt uitgevoerd, zal er worden herinnerd aan de algemene bewoningsvoorwaarden. Als de schoonmaak door een firma wordt uitgevoerd, zullen wij contact met hen opnemen om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Om tot een snelle vrijgave van je huurwaarborg te kunnen overgaan, is het absoluut noodzakelijk dat je ons zo spoedig mogelijk de nodige documenten overmaakt.

Ja, er wordt een technisch bezoek gepland bij je aankomst in de woning, of jaarlijks als dat is opgenomen in het huurcontract, om te controleren of de woning in goede staat is. Andere bezoeken kunnen om technische redenen plaatsvinden.

De kostenafrekening komt overeen met de jaarlijkse verdeling van de kosten van het gebouw onder de huurders. De totale jaarlijkse factuur omvat zowel de gemeenschappelijke kosten (gemeenschappelijke contractuele kosten) als de privékosten (individueel verbruik). De provisies worden in mindering gebracht op de totale kosten en worden aangepast aan het individuele verbruik.

Verlagingen van de onroerende voorheffing worden toegekend aan gezinnen met ten minste 2 inwonende kinderen, die recht hebben op kinderbijslag. Gezinnen waarvan een inwonend lid gehandicapt of zwaar gehandicapt is door oorlogsomstandigheden kunnen eveneens in aanmerking komen.

Ja, onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door het Fonds.

Nee, het Fonds verkoopt geen woningen die te huur worden aangeboden. Het is echter wel mogelijk om te kopen bij het Fonds.

Vragen?

* Verplicht veld