Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden? 

 1. Het totale belastbare inkomen van je gezin (zoals vermeld op je aanslagbiljet) mag niet hoger zijn dan de barema's van het Fonds.
 2. Noch jij, noch een andere persoon in je gezin mag al eigenaar zijn.
 3. Je gezin moet het gehuurde goed volledig bewonen en het moet als hoofdverblijfplaats worden gebruikt.

Aantal
kinderen
ten laste

A

B

C

0 27.501,88 30.557,65 34.923,08
1  33.176,88 37.542,31
2  35.796,11 40.161,54
3  38.415,34 42.780,77
4  € 41.034,57 45.400,00
5  43.653,80 48.019,23
6  46.273,03 50.638,46

A = alleenstaande persoon
B = gezin met slechts één inkomen
C = gezin met minstens twee inkomens
Deze bedragen worden verhoogd met 5.238,44 € per gehandicapte meerderjarige persoon in het gezin.
Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee kinderen.

Hoe worden de woningen toegekend?

De woningaanvragen worden in chronologische volgorde opgenomen in een register van aanvragers.  De woningen worden toegewezen op basis van deze volgorde, van de gemeente(n) die je kiest en de geschiktheid van de woning voor je gezinssamenstelling.

Hoe wordt de huur vastgesteld?

De huurprijs voor de woning wordt vastgesteld overeenkomstig de regelgeving inzake de huurhulp van het Fonds. Er wordt met name rekening gehouden met de comfortcriteria van de woning (uitrusting, voorzieningen enz.), het inkomen van het gezin en een eventuele tegemoetkoming in de huurprijs die door de administratie Brussel Huisvesting wordt toegekend.

Hoe verloopt een huuraanvraag?

 1. Vul het formulier "Aanvraag voor de huur van een woning" in onderaan de pagina.
   
 2. Als je dossier onvolledig is, zullen wij je om de ontbrekende documenten vragen.
   
 3. Zodra je aanvraag is afgerond en aanvaard, word je in het register opgenomen. 
   
 4. Ieder jaar moet je je aanvraag binnen de twee maanden voor de verjaardag ervan vernieuwen (bijvoorbeeld indien je aanvraag op 1 juli verjaart, moet je die tussen 1 mei en 30 juni ten laatste vernieuwen). 
   
 5. Goed nieuws, er komt een woning vrij die je wordt aangeboden! Je kan dan het aanbod aanvaarden of weigeren.
  Opgelet: Als je tweemaal een woning die je wordt aangeboden weigert, zal je aanvraag uit het register worden geschrapt. Je kan dan opnieuw een aanvraag voor een huurwoning indienen, maar je verliest je anciënniteit in het register van de aanvragers.
  Opgelet: Wanneer een woning vrijkomt, worden verschillende kandidaten gecontacteerd naargelang hun anciënniteit in het register en de afstemming tussen hun aanvraag en de vrijgekomen woning. De gecontacteerde kandidaten worden dus geklasseerd volgens prioriteit. Het is dan ook mogelijk dat je de woning aanvaardt, maar dat deze niet aan je wordt toegekend, omdat de kandidaat die voorrang heeft ze ook heeft aanvaard.

   
 6. Gefeliciteerd, je aanvraag is geselecteerd! Je bent nu een huurder van het Fonds

Wist je dit?

 • Wij bieden aanpasbare woningen of woningen voor PBM (personen met een beperkte mobiliteit) om huurders met een handicap of beperkte mobiliteit aan een geschikte woning te helpen
 • In het kader van gedelegeerde opdrachten hebben wij speciale projecten ontwikkeld, zoals intergenerationele huisvestingsprojecten (Steyls in Laken) en huisvestingsprojecten voor kunstenaars (Zwart Paard in Molenbeek)

Schrijf je in het register in

Voor een efficiënte behandeling van je dossier kun je ons je aanvraag bezorgen:

 • per e-mail: alhh@fonds.brussels
 • per gewone of aangetekende post
 • of deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus in de inkomhal van het Fonds of in de brievenbus buiten

De lijst van bij te voegen documenten en het in te vullen papieren formulier zijn beschikbaar in de rubriek "Documenten".

Als je een ontvangstbevestiging wilt ontvangen, stuur dan je aanvraag bij voorkeur per e-mail.

Hoe verloopt de inschrijving?

1. Na de indiening en analyse van je aanvraag zal je een aanvaardingsbrief (toelating tot het register van aanvragers) worden toegezonden. Deze brief bevat het aantal benodigde en gewenste kamers, de gemeenten van je keuze en het referentienummer van je dossier, rekening houdend met eventuele gevraagde afwijkingen.

2. Indien nodig sturen wij je de lijst van ontbrekende documenten toe, die nodig zijn om de ontvankelijkheid van je aanvraag te analyseren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je moeilijkheden hebt met het begrijpen van de brief. Vergeet niet het referentienummer (dat op de aanvaardingsbrief staat) te vermelden op elk document dat je ons toestuurt en de termijn van 10 werkdagen in acht te nemen (van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen).

3. Je ontvangt eventueel een weigeringsbrief voor de aanvraag en de reden van de weigering (bijvoorbeeld: je bent al eigenaar, je inkomen overschrijdt de toegankelijkheidsbarema's enz.). 

Verlenging van de aanvraag

Om je inschrijving in het register te behouden, moet je je aanvraag elk jaar binnen twee maanden vóór de verjaardag ervan verlengen (bijvoorbeeld indien je aanvraag op 1 juli verjaart, moet je die tussen 1 mei en 30 juni ten laatste verlengen).

Je kan je verlenging indienen via: 

 • e-mail: alhh@fonds.brussels
 • gewone of aangetekende post 
 • de brievenbus in de inkomhal van het Fonds of de brievenbus buiten

De lijst van de bij te voegen documenten en het in te vullen papieren formulier zijn te vinden in de rubriek Documenten.

Verzend de aanvraag per e-mail als je een ontvangstbevestiging wenst.

Wijziging van de aanvraag

Indien je gezinssituatie in de loop van het jaar is gewijzigd, verzoeken wij je ons dit zo spoedig mogelijk per e-mail te laten weten: alhh@fonds.brussels met vermelding van:

 • je dossiernummer 
 • de wijzigingen en bewijsstukken (uittreksel uit de geboorteakte, nieuwe gezinssamenstelling, kinderbijslagattest enz.)

Veelgestelde vragen

Nee, de regels zijn niet hetzelfde. De toekenningen van het Fonds zijn gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de naleving van inkomensbarema's.

Nee, wij bieden geen woningen voor mensen in noodsituaties.

Nee, de toekenning van een woning is uitsluitend gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en op de afstemming van de woning op de gezinsgrootte.

Nee, alimentatie en kinderbijslag worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van het gezinsinkomen.

De ondertekening van de huurovereenkomst vindt 's morgens plaats. De plaatsbeschrijving van intrede en de overhandiging van de sleutels vinden 's middags plaats.

Ja, je kan je laten vergezellen door een vertrouwenspersoon of een tolk.

Wij bieden je hulp bij het samenstellen van een huurwaarborg in de vorm van een krediet met een rentevoet van 0% of via aansluiting bij het BRUHWA-fonds.

Een van de aanvragers kan het aanvraagdossier overnemen en de anciënniteit behouden, mits de andere betrokkene zich schriftelijk terugtrekt.

De looptijd van de huurovereenkomst is gewoonlijk 9 jaar.

Ons onlineformulier wordt momenteel verbeterd.

Voor je aanvraag als kandidaat-huurder, kan je het onlineformulier van onze website downloaden, invullen en per e-mail terugsturen naar alhh@fonds.brussels. Je kunt het ons ook per post sturen of het in onze brievenbus deponeren in de Zomerstraat 73 in 1050 Elsene.